Lätta lastbilar

Lätta lastbilar

En lätt lastbil får ha en totalvikt på max 3500 kg. Den lätta lastbilen är fundamental för en rad olika slags transporter i samhället. Lätta lastbilar tjänar som tillgång till mobilitet för personer med funktionsnedsättningar, ger möjlighet för utryckningsfordon och räddningstjänst att göra sitt viktiga arbete samtidigt som de är oumbärliga för många företag.

Den lätta lastbilen måste ges relevanta villkor för att kunna bidra till en hållbar omställning. Det behövs laddinfrastruktur anpassad för lätta lastbilar och relevanta styrmedel som främjar en hållbar utveckling. Det är också viktigt att regelverken skiljer på personbilar och lätta lastbilar eftersom de har vitt skilda användningsområden och förutsättningar. Vid utgången av 2023 fanns knappt 615 000 lätta lastbilar på våra svenska vägar.

 


Lätta lastbilar och styrmedel

Det stora flertalet av de lätta lastbilarna (87,5 procent) i Sverige drivs fortfarande med diesel. Det är därför viktigt med rätt utformade styrmedel som bidrar till ökad användning av förnybara drivmedel som t.ex. HVO och biogas – och som samtidigt påskyndar introduktionen av lätta ellastbilar. Fr.o.m. den 13 februari 2024 är det möjligt att ansöka om stöd för inköp av lätta ellastbilar genom den s.k. klimatpremien. Stödet, som under 2024 uppgår till max 50 000 kronor per bil, syftar just till att underlätta marknadsintroduktionen av lätta ellastbilar. Stödnivån kommer successivt att trappas ner – till max 40 000 kronor per bil fr.o.m. 1 januari 2025 och 30 000 kronor fr.o.m. 1 augusti 2025. Sista dag att ansöka om klimatpremien för lätta ellastbilar är den 30 september 2025.

 

 


Lätta lastbilar och elektrifiering

Elektrifieringen av den svenska personbilsflottan går snabbt – under 2023 var närmare 60 procent av alla nya personbilar som såldes i Sverige laddbara. Totalt fanns det drygt 564 000 laddbara personbilar i trafik vid utgången av 2023, vilket motsvarar drygt 11 procent av det totala antalet personbilar i trafik. Av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 var knappt 20 procent eldrivna. Men omställningen tar tid – efter utgången av 2023 utgjorde de lätta ellastbilarna cirka 3,4 procent av det totala antalet lätta lastbilar i trafik. Detta motsvarar 20 870 fordon av de cirka 615 000 lätta lastbilarna som är i trafik. Under sommaren 2024 väntas Sverige inleda försöksverksamhet med syfte att låta förare med B-körkort få framföra el- och gaslastbilar med en totalvikt på max 4250 kg. Eftersom batterier och gastankar bidrar till att öka bilens vikt, gör den ökade tillåtna totalvikten det möjligt att bibehålla samma lastkapacitet som med en dieseldriven lätt lastbil på 3500 kg.

 

 

Lätta lastbilar och emissionskrav

Alla nya bilar som säljs inom EU måste uppfylla gällande emissionskrav. En förbränningsmotor ger inte bara upphov till utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Den ger också upphov till utsläpp av bl.a. kväveoxider och partiklar som påverkar närmiljön och människors hälsa. Inom EU arbetar man för att alla nya lätta fordon som säljs fr.o.m. 2035 ska vara emissionsfria. Detta ställer stora krav på tillverkarna av lätta lastbilar som nu arbetar målmedvetet för att kunna möta de kommande kraven. Det är viktigt att utformningen av de nya kraven sker med god framförhållning och att de villkor som fastställs är stabila och långsiktiga.

 

Den lätta lastbilen är en självklar del av ett hållbart samhälle

Den lätta lastbilen är en självklar del av ett hållbart samhälle, ett samhälle där fordonen är utsläppsfria, där digitalisering ökar säkerheten och minskar olyckor. Omställningen till laddbara lätta lastbilar främjar utveckling och tillväxt. Lätta lastbilar är en del av framtidens mobilitetslösningar där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.