Lätta lastbilar

Lätta lastbilar

Den lätta lastbilen fyller en viktig funktion i samhället, där transportnyttan sträcker sig utöver ren logistik. Den är fundamental för olika slags transporter. Lätta lastbilar tjänar som tillgång till mobilitet för personer med funktionsnedsättningar, ger möjlighet för utryckningsfordon och räddningstjänst att göra sitt viktiga arbete. De är även oumbärliga för många företag. 
Den lätta lastbilen måste ges relevanta villkor för att kunna bidra till en hållbar omställning. Det behövs laddinfrastruktur anpassad för lätta lastbilar, relevanta styrmedel som främjar en hållbar utveckling och att regelverken skiljer på personbilar och lätta lastbilar. Idag har vi cirka 600 000 lätta lastbilar på våra svenska vägar, varav cirka 1,4 procent är elektrifierade (utgången 2021). Dessa är den viktiga länken mellan företag och privatpersoner, på många olika sätt. 
 


Lätta lastbilar och Bonus-malus

Bonus-malussystemet infördes den 1 juli 2018, i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige. Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med låg klimatpåverkan. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna lätta fordon. Systemet är dock inte utformat på ett sätt som särskiljer personbilar och lätta lastbilar, trots att de ofta har helt olika användningsområden, vilket drabbar lätta lastbilar hårt. Framför allt får det en negativ påverkan för företag som använder lätta lastbilar i sin verksamhet. Försäljningen av nya elektriska lätta lastbilar bromsas upp, som inte har kommit lika långt i elektrifieringen som personbilar. Systemet behöver förändras för att främja elektrifiering av lätta fordon. Ett bonustak infördes under året som innebär att bonus inte ges till lätta fordon med nypris över 700 000 kronor. Taket bör tas bort för lätta lastbilar eftersom de används som ett yrkesredskap. För att ytterligare snabba på elektrifieringen av lätta lastbilar har många länder i EU gjort det möjligt att med vanligt B-körkort framföra klimatanpassade lätta lastbilar med totalvikt upp till 4250 kg. 
 

 


Lätta lastbilar och elektrifiering

Elektrifieringen av lätta lastbilar kan enkelt snabbas på. Elektrifieringen av den svenska personbilsflottan går snabbt – under 2022 var cirka 56 procent av alla nya personbilar som såldes i Sverige laddbara och totalt fanns det cirka 392 000 laddbara personbilar i trafik (30 sept). Under 2022 var nära 15 procent av alla nya lätta lastbilar eldrivna. Men omställningen tar tid, den 30 september var cirka 1,5 procent av de lätta lastbilarna i trafik laddbara och totalt fanns det cirka 9 100 laddbara lätta lastbilar i trafik, med cirka 8 800 elfordon och cirka 300 laddhybrider. Många EU-länder har gjort det möjligt att med vanligt B-körkort köra klimatanpassade lätta lastbilar med en totalvikt upp till 4 250 kg. I Sverige är detta ännu inte tillåtet. De lätta lastbilarna i Sverige måste ges bättre villkor och rätt förutsättningar för en snabbare omställning. 
 

 

Den lätta lastbilen och emissionskrav

Alla nya bilar som säljs inom EU måste uppfylla gällande emissionskrav. För personbilar gäller ett s.k. lätt emissionsgodkännande, medan tunga lastbilar lyder under tungt emissionsgodkännande. Gränsen för lätt- respektive tungt emissionsgodkännande befinner sig i området av totalvikterna hos lätta lastbilar. En lätt lastbil kan därför, inom vissa referensvikter, lyda under såväl lätt- som tungt emissionsgodkännande. Formlerna för beräkning av utsläppsvärde enligt det tunga emissionsgodkännandet ändras i takt med ökade utsläppskrav. För tillverkare av lätta lastbilar är det därför viktigt att regelgivningen sker med god framförhållning och att de villkor som fastställs är stabila och långsiktiga.
 

 

Den lätta lastbilen är en självklar del av ett hållbart samhälle

- Den lätta lastbilen är en självklar del av ett hållbart samhälle, ett samhälle där fordonen är utsläppsfria, där digitalisering ökar säkerheten och minskar olyckor. Omställningen till laddbara lätta lastbilar främjar utveckling och tillväxt. - Lätta lastbilar är en del av framtidens mobilitetslösningar där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.