Mobility Swedens position angående laddinfrastruktur

Sverige ligger i topp tre av andelen laddbara fordon av nybilsregistreringarna inom Europa. För att nå klimatmålen, fortsätta ligga i framkant och ställa om fordonsparken behöver ambitionen för att minska utsläppen synkronisera med ambitioner för att snabbt bygga ut laddinfrastruktur inom EU.
 

Mobility Sweden publicerar statistik för nybilsregistreringar av personbilar som visar att antalet laddbara fordon ökar i mycket hög takt i Sverige och med stor sannolikhet kommer omställningen till en elektrifierad fordonsflotta gå snabbare än många tror. Mobility Sweden har även tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som anger att Sverige kommer att ha över en miljon laddbara fordon redan 2025 och 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030. För att konsumenter ska vara trygga och välja att köpa laddbara fordon krävs  att laddinfrastrukturen byggs ut i  takt med elektrifieringen. En väl utbyggd laddinfrastruktur, för hemmaladdning och för långresor, är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska klara de nationellad klimatmålen inom transportsektorn om 70% och nettonollutsläpp 2045.  Ekosystemet kring de laddbara fordonen behöver också förbättras och förenklas för konsumenter.
 

Hemmaladdning viktigast

Användarstudier visar att 80 procent av laddning sker i hemmet eller på jobbet vilka är de viktigaste platserna att bygga laddinfrastruktur. Cirka 40 procent av befolkningen bor i småhus och där är det en relativt enkel åtgärd att installera en laddbox. Men över hälften av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus i städer där det idag är en stor utmaning att köra eldrivet. Dessa hushåll är till stor del beroende av den publika laddinfrastrukturen i samhället.För att säkerställa att alla konsumenter ska kunna köra en laddbar bil är det därför viktigt att även den publika laddinfrastrukturen  byggs ut i hela landet. 

 

Right-to-plug

För att förenkla för hushållen att ladda hemma över natten bör Sverige införa ”right-to-plug”, alltså rätten att kunna ladda sitt fordon hemma och där fastighetsägaren inte har rätt att neka boende rätten till att ladda sitt fordon utan motivering. 

 

Krav på byggnader

Eldrivna fordon kommer stå för en stor del av Sveriges fordonsflotta inom några år. Vid all ny- och ombyggnation av bostäder bör 60% av alla tillhörande parkeringsplatser förses med tomrör, 20 procent bör förberedas med elledning och resterande 20 procent bör förses med laddpunkter. För byggnader som inte är avsedda för bostäder bör 50 procent av de tillhörande parkeringsplatserna förses med tomrör och 10 procent bör förses med laddningspunkter. 

 

Publik laddinfrastruktur

Mobility Swedens undersökning ”Elbilisten 2022” visar att:
•    54% av elbilisterna tycker att det finns för få publika laddstationer
•    17% menar att det ofta är köer till laddstationerna

För att lösa denna ekvation anser vi att Sverige behöver bygga upp ett nationellt laddnätverk bestående av cirka 70 laddhubbar, utplacerade var tionde mil på strategiska platser, längs våra större vägar. Varje laddhubb bör bestå av minst 20 laddpunkter med hög effekt sådant att risken för köbildning minimeras. Dessa laddhubbar kommer också attrahera andra typer av näringsverksamhet vilket gynnar svensk handel, ekonomi och konkurrenskraft.

För att kunna följa utbyggnaden av den publika laddinfrastruktur har EU tagit fram ett nyckeltal för antalet publika laddpunkter per antal laddbara bilar som förkortas CPEV (Charging Point per Electric Vehicle). EU Rekommenderar att CPEV för en medlemsstat ska ligga på 0,1 vilket innebär att det finns 10 laddbara bilar per publik laddpunkt i landet. Sverige har legat under 0,1 sedan 2016. Nedan kan du se ett urval av statistik på Sveriges laddinfrastruktur. Statistiken hämtas från den oberoende karttjänsten Chargefinder. 

 

Användarvänlighet

Den publika laddinfrastrukturen måste också bli mer användarvänlig, dvs enklare för en elbilist att hitta närmaste laddplats, samt starta, stoppa och betala för sin laddning. Elbilister vittnar redan idag om en djungel av mobilappar, kort och nyckelbrickor som behövs för att ladda sin elbil på publika laddstationer. Den situation som uppstått riskerar att hämma övergången till en fossilfri fordonsflotta då betalning för publik laddning anses vara alldeles för invecklat.

Mobility Swedens undersökning ”Elbilisten 2022” visar att:
•    54% av elbilisterna tycker det behövs enklare betallösning och lösningar som fungerar över alla laddoperatörer
•    47% anser att det är för komplicerat med så många laddoperatörer och appar
•    43% anser att man borde kunna betala direkt vid laddstationen utan app eller medlemskort
•    25% anser att det är svårt att jämföra priserna för laddning


Det är därför viktigt att skapa tydliga ramar för laddoperatörerna att förhålla sig till, så att kunderna, och i slutändan samhället, gynnas. Dessa ramar bör också reglera funktionaliteten och behovet av underhåll och tillsyn av publika laddstationer.  Undersökningen visar att 20 procent av elbilisterna upplever att laddstationerna ofta är ur drift, vilket är kritiskt för att en elbilist ska kunna ta sig vidare till nästa destination. 

Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning. Läs mer om överenskommelsen här.


 

Mazdak Haghanipour webb 1.jpg

Mazdak Haghanipour
Teknisk specialist, ansvarig laddinfrastruktur och servicemarknad
mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se 073-096 56 91