Mobility Swedens position angående laddinfrastruktur

Mobility Swedens position angående laddinfrastruktur

Sverige är bäst i EU och trea i Europa när det kommer till andelen laddbara fordon i nybilsregistreringen. Våra prognoser pekar på att vi kommer ha över en miljon laddbara fordon 2025 och 2,5 miljoner laddbara fordon 2030. En förutsättning för att detta ska ske är att laddinfrastrukturen byggs ut i snabbare takt. En väl utbyggd laddinfrastruktur leder till att konsumenter kan vara trygga i att välja laddbar bil, men det är också en nödvändighet för att Sverige ska klara de nationella klimatmålen inom transportsektorn.

Hemmaladdning viktigast
Användarstudier visar att över 80 procent av all laddning av personbilar sker i hemmet. För cirka 40 procent av befolkning som bor i småhus är det en relativt enkel åtgärd att installera en laddbox. Men över hälften av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus. Dessa hushåll är till stor del beroende av den publika laddinfrastrukturen. För att säkerställa att konsumenter ska kunna köra en laddbar bil är det därför viktigt att den publika laddinfrastrukturen byggs ut i hela landet.

Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD
Inom EU har man arbetat fram ett direktivet “Energy Performance Buildings Directive” (EPBD)  som behandlar frågor som rör byggnaders energiprestanda. I detta direktiv finns ett kapitel som behandlar laddinfrastruktur i, och i anslutning till, byggnaders. Bland annat ställs krav på antal laddpunkter samt hur många parkeringsplatser som bör förberedas med tomrör och framdragen kabel för framtida laddpunkter. 

Direktivet nämner också rätten att ladda, “right-to-charge” och där fastighetsägaren inte har rätt att neka boende och hyresgäster att ladda sina fordon utan goda skäl. Det är av yttersta vikt att Sverige följer de rekommendationer som ges i direktivet gällande laddinfrastruktur, och helst ställer högre krav, samt att rekommendationerna följs upp av relevanta myndigheter.  

Publik laddinfrastruktur
Under 2023 kom EUs medlemmar överens om innehållet i förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Den sätter krav på medlemsländerna, bland annat kring utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. Exempelvis ska publika laddstationer etableras var sjätte mil i båda riktningarna längs Sveriges TEN-T-vägar. Dessutom finns det krav att det ska installeras minst 1,3 kW publik snabbladdningseffekt per registrerad elbil och minst 0,8 kW publik snabbladdningseffekt per registrerad laddhybrid tills att andelen elbilar står för 15% av landets fordonsflotta. Det är dock viktigt att komma ihåg att AFIR definierar ett minimum för hur mycket publik laddinfrastruktur som ett land bör installera, med fokus på TEN-T-vägnätet. Utöver dessa laddstationer behövs också publika laddstationer på andra platser i landet så att Sverige får ett nationellt laddnätverk för att möjliggöra landsomfattande resor med el som drivmedel. Det är också viktigt att antalet laddpunkter och laddeffekten på varje publik laddstation inte blir en orsak till köbildning och irritation hos elbilister.

Användarvänlighet
Den publika laddinfrastrukturen måste också bli mer användarvänlig, det vill säga att det måste bli enklare för en elbilist att hitta närmaste laddplats, samt starta, stoppa och betala för sin laddning. Elbilister vittnar redan idag om en djungel av mobilappar, kort och nyckelbrickor som behövs för att ladda sin elbil på publika laddstationer. Den situation som uppstått riskerar att hämma övergången till en fossilfri fordonsflotta då betalning för publik laddning anses vara alldeles för invecklat. I AFIR regleras vilka betalmetoder som ska erbjudas på AC respektive DC-laddare. 

 

Dubbelriktad laddning, V2G

En allt större andel väderberoende elproduktion i Sverige innebär utmaningar att hantera variationer i elsystemet. Elfordon innebär en stor möjlighet att balansera elsystemet, dels genom smart laddning vilket är vanligt redan idag, dels genom användning av dubbelriktad laddning, vilket har en mycket stor potential för att skapa flexibilitet i elsystemet. Tekniken som gör det möjligt att använda elbilarnas batterier som ett ellager, som är tillgängligt för aktörer som ansvarar för balansen i elnätet, kallas Vehicle to grid, eller V2G. Inköp av nya elbilar som är anpassade för dubbelriktad laddning bör därför omfattas av ett motsvarande ekonomiskt incitament som installation av ett stationärt batterilager.

 

Mazdak Haghanipour webb 1.jpg

Mazdak Haghanipour
Teknisk specialist, Laddinfrastruktur, Servicemarknad och mobilitetstjänster
mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se - 073-096 56 91