Infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är en nödvändig förutsättning för tillväxt och välstånd. Lastbilstransporten måste ha bra vägar för att köra maten till förskolan och äldreboendet. För att kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen krävs bra vägar.

När man historiskt talat om infrastruktur kopplat till transporter har man ofta talat vägar eller bensinmacken. Bra vägar kommer fortfarande att vara en mycket viktig del av framtidens transporter. Men nu ser vi också hur nya typer av infrastruktur växer fram. Idag går omställningen mot elektrifiering snabbt. Många av framtidens fordon kommer att köras på el. Men för att det ska vara möjligt behövs en utbyggd laddinfrastruktur. Vi ser också hur framtidens fordon blir alltmer automatiserade och uppkopplade. För att möte den utvecklingen behövs utökad mobilkapacitet. T.ex. behövs 5G för att kunna utveckla tekniker. 

Vi ser ett helt nytt ekosystem växa fram. Där t.ex. nya tekniker, laddinfrastruktur samt uppkopplade och automatiserade fordon allt mer blir integrerade med varandra.