Busstransporter

Tre fjärdedelar av resta kilometer i kollektivtrafiken i Sverige sker med buss. Bättre förutsättningar för busstrafiken är därmed oerhört viktigt för kollektivtrafikens konkurrenskraft i stort.

BRT

Bus Rapid Transit, ofta kallat "superbuss", handlar egentligen inte lika mycket om fordonet som infrastrukturen och trafiksystemet. Genom att skapa full framkomlighet genom prioritet i gaturummet och trafiksignaler, egna banor och körfält samt effektivare stationer och hållplatser kan bussystemet leverera samma effektivitet och som ett spårsystem till en väsentligt lägre kostnad. Fordonstypen kan anpassas efter antal resande, önskad turtäthet och krav på sitt- eller ståplatser.
 

Fossilfri kollektivtrafik

Många kommuner och landsting ställer krav på klimatpåverkan eller andel förnybar energi i kollektivtrafiken. Redan idag är cirka 70 procent av energin förnybar tack vare en hög andel biodrivmedel. Vanligaste alternativa drivmedel för bussar är biodiesel av olika typ, metangas samt etanol. En stor fråga för branschen är därför framtida beskattning av biodrivmedel.
 

Elbussar

Med hybridisering och eldrift kan kollektivtrafiken på gummihjul bli utsläppsfri och i stort sett bullerfri. Från och med 2016 finns en statlig elbusspremie som kan sökas av kollektivtrafikmyndigheten. Flera städer har eller håller på att skaffa in eldrivna bussar. I första skedet krävs en investering i laddinfrastruktur och fordon, men när detta har skett väntas lägre driftskostnad och stora fördelar för stadsmiljön ge en kraftigt ökad andel elektrifierade bussar de närmaste tio åren. 
 

Självkörande bussar

Fordonsindustrin utvecklar idag automatiserad körning för alla fordonstyper. I första rummet handlar det om avancerade förarstödssystem som integreras och utvecklas till fordon som blir helt självkörande när trafikmiljö och trafikregler tillåter det. I bussystem kan det gå relativt enkelt att implementera helt förarlös drift, särskilt i prioriterade bussystem med egna banor och en begränsad och förutsägbar trafikmiljö. Förutom vinster för trafiksäkerhet och energieffektivitet så har den nya tekniken potential att ge stora kostnadsbesparingar för resenärer och skattebetalare.