Klimat - Mobility Swedens färdplaner

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och 2045 ska fordonsflottan vara helt fossilfri. Sverige har höga ambitioner och ligger långt framme inom detta område och har goda förutsättningar att bli ett föredöme för andra länder för omställningen. För att minska utsläppen arbetar fordonstillverkarna med tre strategier; elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och effektivare fordon och transporter.

EU och Sverige har höga ambitioner för att minska transportutsläppen, och ligger långt framme inom detta område. Genom att stimulera elektrifieringen vill man inte enbart minska sina egna utsläpp, utan förhoppningen är att detta också ska leda till utveckling av teknik, strategier och policyinstrument som sedan resten av världen kan använda.

Tack vare allt fler elektrifierade bilar tillhör Sverige de få länder inom EU som minskade sina koldioxidutsläpp under 2019. I Sverige minskade utsläppen med två procent, medan de ökade med två procent inom hela EU. I Sverige var de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar 120 g/km jämfört med EU-snittet på 123 g/km. Det innebär att Sverige under 2019 för första gången sedan mätningarna startade hade lägre koldioxidutsläpp från nya bilar än EU-snittet.

Mobility Sweden har inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram två färdplaner - en för lätta fordon och en för tunga fordon. Färdplanerna pekar på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Färdplanen för lätta fordon presenterades i december 2019 och färdplanen för tunga fordon presenterades i oktober 2020.