Miljözoner

Miljön berör oss alla. Fordonsbranschen tar ansvaret för att vårda den.

Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter. Antingen aktivt, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Men vi är lika beroende av en levande och frisk natur, för vår egen och kommande generationers skull. Därför tar fordonstillverkarna sin del av ansvaret för en långsiktigt hållbar utveckling av vägtransporterna. För oss innebär det ett ständigt pågående arbete, att framför allt genom teknisk utveckling kontinuerligt minska vägfordonens miljöpåverkan. 

De mest aktuella miljöfrågorna inom vägtransporter är klimat, luftkvalitet och återvinning. Du hittar mer information om dem här under "Miljö och Säkerhet".

Det finns en rad faktorer som ligger utanför fordonstillverkarnas kontroll, men som påverkar miljön. Till exempel är bättre flyt i trafiken en viktig åtgärd för stadsluften, genom mindre tomgångskörning och lägre avgasemissioner. På kartan, se nedan, kan du se olika förslag på hur trafiken i våra städer kan förbättras.