Återvinning

Återvinning, resurshushållning och producentansvar är byggstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. 

Inom EU finns ett ramdirektiv för återvinning av uttjänta bilar (2000/53/EG), som inarbetats i lagstiftningen i EUs medlemsländer. Den 1 juni 2007 infördes i Sverige förordning om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) och en ny bilskrotningsförordning (SFS 2007:186). Sedan 1 maj 2023 har SFS 2007:185 ersatts av SFS 2023:132. Förändringarna som gjorts är främst förtydligande gällande anmälan och rapportering till Naturvårdsverket för producenter.

Det utvidgade producentansvaret föreskriver att bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett mottagningssystem.

De producenter som är medlemmar i branschorganisationen Mobility Sweden har byggt upp ett nät av mottagningsställen, se vidare under 
Producenternas mottagningsställen eller BilRetur.

Bilproducenterna gör årligen till Naturvårdsverket en sammanställning av de uppgifter som producenten har fått från auktoriserade bilskrotare enligt bilskrotningsförordningen (2007:186). Alla bilåtervinnare måste rapportera sin återvinning till bilproducenten. Det ska ske senast 28 februari varje år (SFS 2007:186, §47). Mer om bilåtervinnarens rapportering finns här.
 

Producenten har skyldighet att informera:

  • den som vill skrota en bil (om till exempel lämpligt mottagningsställe)
  • bilköpare (om återvinning)
  • återvinnare (om bilens konstruktion och material)
  • producenten ska även samråda med kommunerna om mottagningssystemet då också kommunerna har en informationsplikt till den som vill skrota en bil


Information till bilköpare om återvinning 

Bilproducenterna ska lämna information om återvinning i samband med marknadsföring av nya bilar. Kravet finns i § 22 i den nya svenska förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2023:132).

Praktiskt innebär det att den tilltänkte bilköparen ska kunna få fakta om återvinningen. Informationen kan finnas tillgänglig via webben, i broschyrer eller genom annat skriftligt material. Se informationen i broschyren längre ner på denna sida med fakta kring återvinning.
 

Bilägaren ansvarar för sin bil

Så här skriver Miljödepartementet (Nyhetsbrev M2007:14) om lagens krav på ägaren till en uttjänt bil:

"Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning."

I 3 kap. 5 § avfallsförordningen (2020:614) finns en bestämmelse om att en uttjänt bil inte får lämnas till någon annan än en producent eller en auktoriserad bilskrotare.


Mobility Sweden arbetar med bilåtervinningsfrågor bl.a. genom NMG

NMG, Nationell samrådsgrupp för bilåtervinning, är ett nätverk för samverkan mellan de i samhället som berörs av bilåtervinning.

Syftet är att bidra till att optimera det svenska systemet för bilåtervinning genom att behandla och bereda ärenden av gemensamt intresse. NMG har verkat sedan januari 1996, då Mobility Sweden initierade gruppen. Sammankallande är Mobility Sweden i samråd med Naturvårdsverket.

Beteckningen NMG är en förkortning av National Monitoring Group som kommer från EUs ursprungliga diskussionsdokument om uttjänta bilar.
 

Kommunernas ansvar

Endast hälften av landets ”fristående” bilåtervinnare, dvs de som inte ingår i BilRetur (bilproducenternas egna nätverk), rapporterar in sina återvinningsresultat. Du som ansvarar för tillsyn av bilskrotningsverksamhet kan hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar, genom att följa upp att bilåtervinnaren i din kommun, rapporterat in sina återvinningssiffror, läs mer här.