Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Minskad andel förmånsbilar

- Inbromsningen under juli och augusti kan härledas till den höjda förmånsskatten 1 juli. Under de två månaderna föll andelen nya bilar som registrerades på företag betydligt och det minskade antalet personbilar kan helt hänföras till företagssidan. Företagen har en stor betydelse när det gäller laddbara bilar och i juni registrerades 74 procent av dem på ett företag, jämfört med 47 procent i juli och augusti. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden, fortsätter Jessica Alenius. 

Andelen laddbara bilar ökar igen

- Under augusti månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 126 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med 14 procent jämfört med augusti i fjol. Efter inbromsningen i juli av andelen laddbara bilar ökade den på nytt i augusti och uppgick till 47 procent. Hittills i år, januari-augusti, uppgår andelen till drygt 40 procent där elbilarna står för 14 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för 26 procent. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder mycket drivet av attraktiva produktlanseringar. Dämpningen av laddbara fordon hos företagskunderna har däremot uppkommit, som förväntat, på grund av de förändrade förmånsreglerna, säger Jessica Alenius. 

De pausade utbetalningarna av klimatbonusen riskerar att hämma omställningen

- Den 1 juli ställdes utbetalningarna av klimatbonusarna in för tredje året i rad. Tidigare år har pengar skjutits till. Det är viktigt att regeringen så snabbt som möjligt klargör för alla konsumenter och företag när pengarna kan betalas ut igen. Dessutom måste man förbättra prognoserna så att de blir mer träffsäkra så att Bonus-malussystemet blir mer förutsägbart. Pausade utbetalningar sänder signaler som skapar stor osäkerhet, vilket i sin tur försvårar omställningen, fortsätter Jessica Alenius. 

Minskade registreringar av lätta lastbilar 

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under årets åtta första månader präglats av en stor ryckighet. Toppen nåddes i mars, inför malushöjningen den 1 april, med nära 8 700 nya lätta lastbilar. Det kan jämföras med 2 631 i augusti och är en minskning med nära nio procent jämfört med samma månad i fjol. Då påverkade Coronakrisen och registreringarna minskade med 51 procent jämfört med 2019, som dock var en rekordmånad. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 51 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger 18 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till sju procent under augusti månad och till fem procent hittills i år. Under årets första åtta månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 753 i fjol till 1 391 i år. Förklaringen till ökningen är delvis bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas valmöjligheter, fortsätter Jessica Alenius.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men fortsatt fall för bussarna 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med nära 14 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 3 555, vilket är en ökning med 14 procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i augusti med nära 65 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets åtta första månader registrerades 488 bussar, vilket är en minskning med 49 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin. Under perioden januari – augusti har tre av tio nyregistreringar varit en elbuss. Den positiva trenden fortsätter med att allt fler elbussar registreras i svenska städer som styrs av offentlig upphandling, avslutar Jessica Alenius.

Sammanfattning av nyregistreringarna augusti 2021, jämfört med augusti i fjol

Skärmavbild 2021-09-01 kl. 08.36.21.png

Ett mer detaljerat pressmeddelande, med olika diagram och tabeller, finns nedan under filer. Ytterligare filer läggs upp ett par dagar senare, se vilka i tidigare pressmeddelanden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i bilagorna.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.