Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent av månadens nyregistreringar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 36 procent i fjol. Elbilarna står hittills för drygt 27 procent av årets registreringar och har ökat med ca 96 procent under årets sju första månader. Laddhybridernas andel uppgår till drygt 24 procent och antalet har minskat med ca 16 procent, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade under månaden med 12 procent då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes 12 juli, säger Mattias Bergman.
Skärmavbild 2022-07-31 kl. 21.30.36.png

Nedgång för lätta lastbilar med en procent i juli och stark ökning av eldrivna fordon 

- 1 533 nya lätta lastbilar registrerades i juli, vilket är en procent färre jämfört samma månad i fjol. Under årets sju första månader har totalt 18 184 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med 21 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Mattias Bergman.

- Positivt är den fortsatt höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juli månad som uppgick till drygt 15 procent, 231 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 178 jämfört med 1 208 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Det är av största vikt att möjligheten att köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon införs i Sverige så snart som möjligt, då den nya tekniken är tyngre. En sådan regelförändring har redan införts i drygt tio EU-länder. Den höjda malusen den 1 juni för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt och som gör ett annat transportarbete. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Pristaket för bonusen som infördes den 12 juli behöver tas bort eller höjas kraftigt för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris. Här vill vi se en ändring, fortsätter Mattias Bergman. 

Nedgång för tunga lastbilar och ökade bussregistreringar 

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 227 fordon i juli, vilket är en minskning med drygt 22 procent. Hittills i år har 2 849 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är ca 11 procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt, säger Mattias Bergman. 

- Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt igen i juli, en ökning med ca 67 procent jämfört med samma månad i fjol och 30 bussar registrerades. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Hittills i år har 590 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med 43 procent. Under juli var varannan registrering en elbuss, totalt 15 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till 25 procent jämfört med ca 34 procent januari-juli 2021, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i juli 2022, jämfört med juli i fjol 

Skärmavbild 2022-07-31 kl. 20.51.35.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 29 juli. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar juli 2022”. 

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.