2022 – ett starkt år för elbilen

DET DEFINITIVA UTFALLET PRESENTERADES 9 JANUARI - SE DET NYA INLÄGGET UNDER PRESSMEDDELANDE NYREGISTRERINGAR.  Vissa avvikelser: ytterligare 84 personbilar, två lätta lastbilar, elva tunga lastbilar och en buss.

Elektrifieringen har gått starkt framåt under 2022. Det visar Mobility Swedens årsstatistik. Det bådar gott inför en fortsatt fin utveckling under nästkommande år förutsatt att laddinfrastruktur samt nya styrmedel som främjar elektrifieringen kommer på plats. Samtidigt är det tydligt att förändringar i omvärlden påverkat fordonsmarknaden negativt under året. Världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i styrmedel i Sverige kommer påverka marknaden även under 2023.

Fordonsåret 2022 har präglats av flera externa faktorer. Efterdyningarna av pandemin, kriget i Ukraina och det ekonomiska läget har resulterat i såväl komponentbrist och långa leveranstider som prishöjningar samt osäkerhet både för konsumenter och företag. Även politiska reformer såsom förändringarna i bonus-malus systemet som skett i flera etapper och av olika regeringar under året har haft effekt.

-   Det kärva utgångsläget har påverkat marknaden och totalt har antalet nyregistrerade personbilar minskat med drygt fyra procent under 2022 i jämförelse med 2021. I slutet av året har vi dock sett en viss lättnad i leveranskedjorna. Samtidigt är industrin fortsatt i obalans i leveranskedjorna med större efterfrågan än utbudet, vilket bedöms fortsätta även under nästa år, säger Sofia Linder, Mobility Swedens chefsekonom.

Totalt registrerades 288 003 nya personbilar under 2022, vilket kan jämföras med 301 006 under 2021. Mobility Swedens statistik visar också att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Samtidigt varierar utvecklingen för de laddbara, där antalet elbilar ökat med 65 procent medan antalet laddhybrider minskat med nära 15 procent. Årets starka elektrifiering bidrog till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar, minskade med 22,5 procent, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022.

-   Vi ser en tydlig ökning av intresset för nya elbilar i Sverige, vilket bland annat beror på att modellutbudet ökat kraftigt och att det funnits styrmedel under del av året. Under 2022 var 33 procent av de nya bilarna en elbil, jämfört med 19 procent 2021. Det är en fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman VD för Mobility Sweden.

Den tydliga elektrifieringstrenden 2022 går inte bara att hitta inom personbilssegmentet. Även andelen nyregistrerade lätta ellastbilar har ökat från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent. Ser man till alla drivlinor har antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskat under året med nära fem procent i jämförelse med 2021. 

För nyregistrerade tunga lastbilar är bilden dock motsatt då antalet ökat med drygt tre procent under 2022. För tunga lastbilar är elektrifieringen fortfarande i startgroparna. Andelen nyregistrerade tunga ellastbilar har ökat något i jämförelse med 2021, från 0,9 procent till 2,7 procent. 

Det fordonsslag som ökat mest under året är bussar som ökat med drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021.

Hur fordonsåret 2023 kommer att falla ut, både vad gäller volym och elektrifiering, kommer i hög utsträckning påverkas av såväl leveransförmåga, lågkonjunkturen som nya politiska beslut. Ett trendbrott sedan slutet av 2021 är att privatleasingen har varit pådrivande i elbilsregistreringarna. I kunddialogen har vi den senaste tiden sett en kraftig inbromsning i efterfrågan på privatleasing. Höjda räntor tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en kraftigt höjd månadskostnad som framförallt slår hårt mot privatleasingen.

-   För att inte tappa takten i elektrifieringen, hämma svensk konkurrenskraft och riskera att inte nå klimatmålen behövs nya åtgärder som stimulerar elektrifieringen för samtliga fordonssegment. Här för vi en dialog med regeringen och har tilltro till att de fattar de nödvändiga beslut som behövs, säger Mattias Bergman.

Det finns många osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka fordonsmarknaden 2023, vilket medför att Mobility Swedens prognos för 2023 präglas av en hög grad av osäkerhet. Prognosen visar att antalet registrerade personbilar väntas uppgå till 290 000 nästa år. Av dessa väntas andelen laddbara fordon stå för 65 procent, fördelade på 40 procent el och 25 procent laddhybrider. För lätta lastbilar visar prognosen på 43 000 nyregistreringar under 2023, varav andelen eldrivna lätta lastbilar väntas utgöra 20 procent.

-   Enligt prognosen för 2023 väntas en svag ökning av personbilsregistreringarna till följd av ökad leveransförmåga. Den höga tillväxttakten av laddbara bilar bromsar in. Men det kommer inte synas i registreringstatistiken förrän i slutet av 2023 pga de långa leveranstiderna, då registreringar avser köpbeslut tagna omkring nio till 18 månader tillbaka i tiden, säger Sofia Linder.

Nyregistreringar december 2022 – stark avslutning

Under december 2022 ökade personbilsregistreringarna med drygt 28 procent till 35 392. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, av de totala nyregistreringarna uppgick till nära 75 procent, jämfört med 61 procent i december 2021. Det är både den högsta andelen och högsta antalet någonsin under en enskild månad, vilket även gäller elbilarnas registreringar som var orsaken till de höga nivåerna. Elbilarna stod för drygt 51 procent av månadens registreringar, 18 154, och laddhybriderna för drygt 23 procent.
Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, ökade med drygt 45 procent till 4 050 och tunga lastbilar över 16 ton ökade med tolv procent till 607. 63 nya bussar registrerades, en minskning med drygt 54 procent. Andelen registreringar av eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt 27 procent, vilket är en ny toppnotering för en enskild månad. Under det fjärde kvartalet uppgick antalet eldrivna tunga lastbilar till 43, jämfört med 17 motsvarande kvartal 2021.
Sammanfattning av nyregistreringarna 2022, jämfört med 2021

Skärmavbild 2023-01-01 kl. 20.02.51.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1 till och med 30 december. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar december 2022.

Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret. Måndagen den 9 januari presenteras det definitiva utfallet.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 alt. mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se eller Sofia Linder, chefsekonom, tfn 070-425 37 41 alt. mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.