Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktionskapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider 

- Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i mars inför att bonusen skulle minska med i genomsnitt 10 000 kronor och elbilarna minskade då elbilskunden inväntade bonushöjningen. Den höjda bonusen, från 60 000 till 70 000 kronor, gav en kraftig uppgång för elbilarna som nådde det näst högsta antalet i aprilregistreringarna. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för ökningen, medan fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Att elektrifieringen nu slagit igenom visas även genom att det är en elbil som är månadens mest registrerade personbil, vilket även inträffade i december 2020. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 43,1 procent i april jämfört med 22,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,1 procent, fortsätter Mattias Bergman. 

- Årets styrmedelsförändringar leder, tillsammans med Coronapandemins avtryck i fjolårets registreringar, till en ryckig marknad. Förutom att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid årsskiftet så höjs även förmånsskatten generellt med ca 25 procent från 1 juli. Alla dessa förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman. 

Dämpad marknad för lätta lastbilar efter höjd fordonsskatt

- Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en kraftig ryckighet. Under årets första kvartal, dvs inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar. I april registrerades endast 1 904 nya lätta lastbilar, en minskning med 23,4 procent jämfört samma månad i fjol som då påverkades av Coronapandemin och minskade med 39 procent. Sammantaget uppgår uppgången under årets fyra första månader till drygt 91 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 18,7 procent under april månad och till 4,4 procent under årets fyra första månader vilket är resultatet av att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val samt bonushöjningen, säger Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar och nära oförändrat för bussarna 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 16,6 procent i april jämfört med samma månad i fjol. Uppgången beror dels på att vi jämför med ett svagt april förra året på grund av Coronapandemin, dels på att e-handeln har ökat kraftigt under pandemin och som drivit marknaden. Under årets fyra första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 5,6 procent. Under perioden januari till april har de första ellastbilarna över 16 ton, nio fordon, kunnat skönjas i registreringarna efter höstens lanseringar, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar ökade med en procent i april och har hittills i år ökat med 26,6 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Hittills i år har en av fyra nyregistreringar varit en elbuss, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna april 2021, jämfört med april i fjol

 

2021

2020

% 21/20

Personbilar

  21 873

18 916

     +15,6%

Andel laddbara personbilar

 43,1%

   22,6%

 

Varav:

 

 

 

Laddhybrider

    4 563

 3 230

     +41,3%

Elbilar

    4 869

 1 040

   +368,2%

Lastbilar, totalt

    2 519

 2 970

      -15,2%

Varav:

 

 

 

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

    1 904

2 485

      -23,4%

Tunga lastbilar, över 16 ton

    526

  451

       +16,6%  

Bussar, totalt

       100

     99

  +1,0%   

 

Ett mer detaljerat pressmeddelande, med olika diagram och tabeller, finns nedan under filer. 

-------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1 till och med 30 april. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns under filer nedan.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.