Ökande coronaeffekt bakom minskade fordonsregistreringar i april

-  Coronautbrottet och dess negativa effekter på svensk ekonomi gav tydliga avtryck på fordonsregistreringarna i april. Nyregistreringana av personbilar minskade med 37,5 procent och lätta lastbilar minskade med 38,8 procent. Däremot mer än fördubblades andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna i april, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

-  Det var väntat att vi skulle få en nedgång av nyregistreringarna i april. Coronautbrottet har skapat en osäkerhet på både efterfrågesidan och utbudssidan. En stor del av bilfabrikerna världen runt står antingen stilla eller jobbar med begränsad kapacitet, samtidigt som många av kunderna är osäkra på framtiden, vilket tillsammans påverkar fordonsmarknaden. Det är därför mycket viktigt att vi nu får till en kick-start av marknaden så fort smittspridningen avtar. Vi har presenterat en rad olika förslag, bland annat en skrotningsersättning på upp till 25 000 kr, förlängd nedsättning av förmånsvärdet för tjänstebilar samt tidigareläggande av offentlig upphandling av fordon, fortsätter Jessica Alenius.

-  Med anledning av Coronautbrottet har BIL Sweden tidigare reviderat ned sin prognos för nyregistrerade personbilar i år från 330 000 till 270 000 bilar. Prognosen för lätta lastbilar nedreviderades från 47 000 till 38 000 fordon. De reviderade prognoserna ligger något över det årliga genomsnittet för 00-talet. Det är viktigt och komma ihåg att det är ett osäkert läge och att det i dagsläget är extremt svårt att göra prognoser, säger Jessica Alenius.

-Tunga lastbilar minskade med 30 procent i april. Däremot ökade bussregistreringarna med 43,5 procent, vilket till stor del beror på de upphandlingar som nyligen genomförts, säger Jessica Alenius.

Mer än fördubbling av andelen laddbara bilar i april

- Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna mer än fördubblades i april, från 10,1 procent i april förra året till 22,6 procent april i år. Hittills i år är andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, 26,8 procent jämfört med 12,4 procent samma period förra året. Trots det osäkra läget kommer fordonsindustrins strategier för att hantera de globala utmaningarna ligga kvar med elektrifieringen, uppkopplade och allt säkrare fordon. Laddbara bilar står emot fallet bättre än andra modeller, vilket tydligt visar kundernas efterfrågan på laddbara bilar.Vår prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent ligger kvar, säger Jessica Alenius.

Kick-start paket genom en grön omställning

-  BIL Sweden lade i förra veckan fram ett förslag till kick-start av Sverige genom en grön omställning i fordonsbranschen. Kick-start paketet innehåller sju åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna är införande av en tillfällig skrotningsersättning för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, trafiksäkerheten och svensk ekonomi. En annan åtgärd är att regeringen snarast måste lämna besked om att nedsättningen av bilförmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar förlängs från kommande årsskifte. Tjänstebilsmarknaden är mycket viktig för att ny teknik ska få ett snabbare genomslag i bilparken. Dessutom förordar vi att offentlig förvaltning tidigarelägger sina inköp av fordon. De föreslagna insatserna ger ett viktigt stöd att få igång efterfrågan på fordon som är viktigt för Sverige, samtidigt som flottan förnyas mot renare och säkrare fordon, säger Jessica Alenius.

Ökade bussregistreringar

- Nyregistreringarna av bussar gick mot strömmen och ökade sina registreringar i april med 43,5 procent, även om det är en uppgång från relativt låga nivåer. Bussmarknaden är till stor del drivet av offentlig upphandling, säger Jessica Alenius

Minskade registreringar av både lätta och tunga lastbilar

- Effekterna av Coronautbrottet återspeglas också i lastbilsregistreringarna. Registreringarna av lätta lastbilar minskade med 38,8 procent och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 30 procent i april. Hittills i år är nedgången för lätta lastbilar 42,4 procent och för tunga lastbilar är minskningen 16,7 procent. Branschen arbetar nu med ett detaljerat förslag om förnyelse av flottan av tunga lastbilar och bussar, avslutar Jessica Alenius.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1-30 april.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail:
jessica.alenius@bilsweden.se


Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.