Fortsatt minskning av nyregistreringarna i juli trots vissa ljusglimtar

- Nyregistreringarna av personbilar minskade med fyra procent i juli jämfört med juli förra året. Det är en mindre nedgång i jämförelse med de senaste månaderna 2020. Under andra kvartalet i år minskade registreringarna med 37 procent mot föregående år. Återhämtningen i juli förklaras till stor del av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar och beta av de orderstockar som byggts upp innan coronakrisen slog till. För lätta lastbilar fortsätter dock den kraftiga nedgången och registreringarna minskade med 32,4 procent i juli. Hittills i år har personbils-registreringarna minskat med 22,5 procent och lätta lastbilar har minskat med 44,4 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen framöver är fortsatt stor. För att stödja en återhämtning på den för svensk ekonomi så viktiga fordonsmarknaden är det väsentligt att regeringen både genomför ett generellt stimulanspaket för ekonomin men även det kick-start paket för en grön omställning av fordonsbranschen, som BIL Sweden har föreslagit. Förslaget omfattar bl.a. en tillfällig skrotnings-ersättning för lätta fordon, en förnyelseersättning för tunga fordon och en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar. Flera andra länder där fordonsindustrin är viktig har redan lanserat sina kick-start paket för fordonsindustrin, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen om inte motsvarande stimulanser kommer i Sverige, fortsätter Mattias Bergman.

29,5 procent laddbara bilar i juli

- Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, går fortsatt starkt och svarade för 29,5 procent av personbilsregistreringarna i juli. Det är tre gånger högre andel jämfört med andelen i juli förra året som var tio procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 26,5 procent jämfört med 11,2 procent samma period förra året. Prognosen om en andel på 30 procent laddbara bilar ligger kvar. En effekt av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Mattias Bergman.

- Nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp i Sverige minskade med två procent under 2019 till 120 g/km samtidigt som utsläppen för nya bilar inom EU totalt sett ökade med två procent till 123 g/km. Det innebär att Sverige för första gången sedan mätningarna började hade lägre utsläpp än EU-snittet under förra året, trots att vi har större bilar i Sverige. En förklaring till detta är den högre andelen laddbara bilar i Sverige, fortsätter Mattias Bergman.

- För att denna positiva trend ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas men också utvecklas. Det är oerhört viktigt att tjänstebilskunderna snabbt får besked om fortsatt nedsättning av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar samt att Bonus-malussystemet fortsätter att kraftfullt premiera laddbara bilar. Utöver detta måste satsningarna på laddinfrastruktur intensifieras nu när dessa bilar kommer ut på marknaden i ökad omfattning, säger Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar och bussar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 33 procent i juli. Även för tunga fordon ligger förklaringen till ökningen till stor del i att industrin nu bygger och levererar ut på tidigare ordrar. Ytterligare en förklaring är att det var mycket låga registreringar i juli förra året, som en följd av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni ifjol. Samma mönster kan skönjas för nyregistreringarna av bussar som ökade kraftigt i juli, med 30 procent. Det kan också förklaras av att vi jämför med låga registreringar i juli förra året, till följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya färdskrivare, avslutar Mattias Bergman.

 

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1-31 juli

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

Klicka här för mer information om kick-start paketet

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se


Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.