Fortsatt coronaeffekt i juni - nu behöver fordonsmarknaden kickstartas

- Coronautbrottet fortsätter att ha en stor påverkan på fordonsmarknaden. I juni minskade nyregistreringarna av personbilar med 22,3 procent och lätta lastbilar minskade med 50,6 procent. Nedgången i juni bromsades upp av att det var tre fler registreringsdagar jämfört med juni förra året, vilket  motsvarar ca 15 procent fler registreringar. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 25,1 procent och lätta lastbilar har minskat med 45,6 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Det är väsentligt att så snart som möjligt bryta den negativa utvecklingen på den för svensk ekonomi så viktiga fordonsmarknaden. För att åstadkomma detta har BIL Sweden föreslagit ett kick-start program för en grön omställning av fordonsbranschen. Förslaget omfattar bl.a. en tillfällig skrotningsersättning och en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar, fortsätter Mattias Bergman.

BIL Swedens kick-start paket kommer att få hjulen att snurra igen

- BIL Sweden har lanserat ett kick-start paket som ska få hjulen att börja snurra igen. Paketet innehåller en rad åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna är att införa en tillfällig skrotningsersättning för personbilar och en förnyelseersättning för tunga fordon för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, trafiksäkerheten och svensk ekonomi. En annan åtgärd är att regeringen snarast måste lämna besked om att nuvarande regler med nedsatt förmånsvärde för elbilar, laddhybrider, bränslecellsbilar och gasbilar förlängs från årsskiftet. Tjänstebilsmarknaden spelar en nyckelroll för att snabba på omställningen av bilparken, säger Mattias Bergman.

- Det är viktigt att ett stimulanspaket från regeringen införs så snart som möjligt. Flera andra länder där fordonsindustrin är viktig har redan lanserat sina kick-start paket för fordonsindustrin, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen om inte motsvarande kommer i Sverige, fortsätter Mattias Bergman.


Andelen laddbara bilar 25,9 procent i juni

- Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, svarade för 25,9 procent av personbilsregistreringarna i juni. Det är mer än en fördubbling jämfört med andelen i juni förra året som var 10,8 procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 25,9 procent jämfört med 11,5 procent samma period förra året. Det är fortfarande större efterfrågan än utbud av laddbara fordon, så huvuddelen av de laddbara fordonen som tillverkas och allokeras till Sverige är redan sålda. Detta är en effekt av att produktionen har varit stängd och att det  redan innan krisen var längre leveranstider för dessa fordon som till stor del beställs av företag direkt från fabrikerna och inte från lagerbilar. En av flera positiva effekter av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Mattias Bergman.

Minskade registreringar av tunga lastbilar och bussar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 68,5 procent i juni. Förutom coronaeffekter är en förklaring till den kraftiga nedgången att det var mycket höga registreringar i juni förra året, som en följd av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni förra året. Även nyregistreringarna av bussar minskade kraftigt i juni, med 47,4 procent, vilket kan förklaras av att vi även här jämför med mycket höga registreringar i juni förra året, också det bland annat en följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya färdskrivare, säger Mattias Bergman.

Ökad förnyelse är viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av fordonsparken där fler nya fordon kommer ut på våra vägar och fler gamla fordon ersätter äldre är viktigt ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Exempelvis släpper nya bilar som säljs idag i genomsnitt bara ut hälften så mycket koldioxid som nya bilar som såldes i början på 80-talet. Nya fordon är också mycket trafiksäkrare än gamla fordon. Det kick-start program som vi föreslagit med bl.a. tillfällig skrotningsersättning kommer bidra till en förnyelse av bilparken och ger positiva effekter på miljön och trafiksäkerheten, avslutar Mattias Bergman.

 

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 30 maj-30 juni.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

Klicka här för mer information om kick-start paketet

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se


Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.