2020 ett coronapräglat fordonsår med rekordstark utveckling för laddbara bilar

Viktiga faktorer som påverkade 2020

• Fordonsåret 2020 inleddes med en dämpad ekonomisk aktivitet. Under årets andra kvartal slog Coronapandemin till och drog in Sverige och världsekonomin i en allvarlig lågkonjunktur. Hårda restriktioner och nedstängningar av länder bidrog till ett betydande produktionsbortfall av fordon, samtidigt som efterfrågan mattades av.

• Årets nedgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året för såväl personbilar som för lastbilar.

Laddbara bilar ljus i mörkret

• Sverige uppvisar en mindre nedgång i nyregistreringarna av personbilar än majoriteten av övriga europeiska länder.

• Rekordstark uppgång för nya laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider. Ett trendbrott är att laddhybriderna nu är större än dieselbilarna. Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets nio första månader.

• Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat kraftigt under året. 2019 var Sveriges minskning bland de snabbaste inom EU och årets resultat tyder på att denna goda utveckling fortsätter. 

• Bussarna går mot strömmen med en stabil ökning under 2020.

Extremt dåligt år för lätta lastbilar

• Lätta lastbilar på högst 3,5 ton har haft ett tungt år. Nyregistreringarna i Sverige minskade mest i hela Europa.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2020

      2020   2019   % 20/19
Personbilar   291 664   356 036   -18,1 
Andel laddbara personbilar    32,2 %    11,3 %  
Genomsnittligt CO2-utsläpp g/km     93,7    120,0   -21,9
Lastbilar, totalt   36 508   61 124   -40,3
Varav:      
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   31 008    53 816    -42,4
Tunga lastbilar, över 16 ton    4 959      6 652    -25,5
Bussar, totalt    1 674      1 318    +27,0

 

- Fordonsåret 2020 blev ett svagare år än vad vi hade räknat med i början av året. Coronakrisen är den viktigaste bidragande förklaringen, men också att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året någonsin vilket ökar fallhöjden. Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 291 664 under 2020, en minskning med 18,1 procent jämfört med 2019. Glädjande är den starka ökningen av laddbara bilar under året med 132 procent till 93 938 av totalmarknaden. 2020 har varit ett riktigt tungt år för lätta lastbilar, på högst 3,5 ton, som minskade med 42,4 procent till 31 008. Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 25,5 procent och slutade på 4 959 fordon. Nyregistreringarna av bussar gick mot strömmen och ökade med 27 procent under 2020, 1 674 bussar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Den prognos på 330 000 personbilar som vi lade i början på 2020 reviderades ned till 270 000 bilar i april till följd av Coronakrisen. En snabbare återhämtning än förväntat föranledde en upprevidering av prognosen i oktober till 280 000, som nu överträffas. Vår prognos vid årets ingång på 47 000 lätta lastbilar har också justerats under året. Båda gångerna har det handlat om en nedjustering, först till 38 000 i april och sedan till 33 000 i oktober. Lätta lastbilar har inte haft samma återhämtning efter det svåra andra kvartalet. Sverige har störst nedgång i Europa, vilket tydliggör att även Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar, fortsätter Mattias Bergman.

Prognos personbilar under 2021: 300 000

- Vår prognos för 2021 är 300 000 nya personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent jämfört med 2020. Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av förestående massvaccineringar och en tro på konjunkturåterhämtning under kvartal två, men också av att flera biltillverkare lanserar många nya modeller som når allt fler och större kundgrupper. Samtidigt råder det en mycket hög osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas och inte minst konsekvenserna av de styrmedelsförändringar som väntas träda i kraft under 2021. Det handlar om sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden. Dessutom råder det ovisshet kring det stoppade förslaget som syftar till att minska exporten av klimatbonusbilar och som skulle träda i kraft vid årsskiftet, säger Mattias Bergman.

Laddbara personbilar ökade med 132 procent 2020 – laddhybrider pådrivande

- Nyregistreringarna av laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 132 procent under 2020 och landade på 93 938. Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna var 32,2 procent, vilket kan jämföras med 11,3 procent året innan. Det är framförallt laddhybriderna som driver den svenska elektrifieringen med en ökning på hela 166 procent, medan elbilarna ökade med 79 procent. Detta är dels ett resultat av att biltillverkarna lanserat allt fler laddbara modeller och att Sverige fått en god tilldelning av bilar, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen. Innan laddinfrastrukturen är tillräckligt utbyggd är laddhybriderna en bra produkt, säger Mattias Bergman.

- De förändringar av styrmedel som planeras under 2021 för laddbara bilar och som nu är ute på remiss riskerar att bryta årets positiva utveckling. Denna osäkerhet tillsammans med det osäkra konjunkturläget, medför att vi i dagsläget inte presenterar en prognos för andelen laddbara bilar 2021. För att säkerställa den snabba omställningen till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga styrmedel, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen, fortsätter Mattias Bergman.

Prognos lätta lastbilar under 2021: 35 000

- Vår prognos är att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 35 000 fordon under 2021, vilket är en ökning med ca 13 procent jämfört med 2020. Den 1 april skärps malusen ytterligare vilket slår hårt mot lätta lastbilar som redan har en orimligt hög förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Att vi trots detta tror på en ökning förklaras av att vi ser ett uppdämt behov hos många företagare och företag att byta ut fordon i sin vagnpark, de har inte något annat val. Det kommer framför allt att drabba småföretagare som redan har haft det svårt med anledningen av Coronapandemin. På lätta lastbilssidan ökade andelen elfordon från 2,6 procent under 2019 till 6,4 procent under 2020. Produktutbudet väntas öka under året, säger Mattias Bergman

Nedgång för tunga lastbilar under 2020

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade under 2020 med 25,5 procent till 4 959. Det avspeglar konjunkturläget, där en ökad e-handel och relativt stabil byggkonjunktur med en stark anläggningsmarknad hållit upp efterfrågan medan andra industrisektorer har haft en svagare konjunktur. Nedstängningen under kvartal två har dock minskat årets utbud. Under året har flera lastbilstillverkare lanserat elektriska fordon med produktionsstart under 2021, vilket visar på att omställningen nu även tar fart bland tunga fordon, säger Mattias Bergman.

Ökade registreringar av bussar under 2020

- Nyregistreringarna av bussar ökade med 27 procent under 2020 och uppgick till 1 674. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Eldrivna bussar, exklusive direktimport, ökade med 68 procent och svarade för 9,9 procent av de totala bussregistreringarna, vilket kan jämföras med en andel på 7,4 procent under 2019. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång för eldrivna bussar under kommande år, till följd av de upphandlingar som nu sker, säger Mattias Bergman.

Ökad förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar som skrotas ut är viktigt för både trafiksäkerheten och miljön. Inte minst för att vi ska kunna nå det tuffa svenska klimatmålet till 2030 som innebär att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2020 med 22 procent jämfört med 2019, från 120 g/km till 93,7 g/km, säger Mattias Bergman.

Nya bilar är betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Trafiksäkerhetshöjande system som krockkuddar och antisladdsystem, är idag standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 96 procent av de nya personbilar som registrerades under 2020, vilket kan jämföras med 93 procent under 2019, säger Mattias Bergman.

Effektiva styrmedel avgörande om vi ska fortsätta minska koldioxidutsläppen

- För att den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp från nya bilar ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas och utvecklas, säger Mattias Bergman.

- Det är väsentligt att de förslag till förändringar som regeringen lagt fram justeras så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar måste fortsätta att vara attraktivt för tjänstebilskunderna då 75 procent av de laddbara bilarna säljs till juridisk person. Dessa bilar kommer sedan ut på begagnatmarknaden och bidrar till lägre klimatpåverkan från fordonsparken. Det är också viktigt, inte minst för privatmarknaden, att bonusen för laddhybrider behålls på nuvarande nivå, fortsätter Mattias Bergman.

- Vidare bör malusen för lätta lastbilar justeras och ta hänsyn till transportnyttan. Idag är den utformad på samma sätt som för personbilar, vilket gör att den blir orimligt hög i förhållande till transportarbetet, avslutar Mattias Bergman.

Nyregistreringar december 2020

Under december 2020 minskade personbilsregistreringarna med 28,7 procent till 34 302, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, minskade med 64 procent till 3 985 och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 18,4 procent till 431. Den kraftiga nedgången för personbilar och lätta lastbilar förklaras till stor del av fjolårets tidigarelagda köp och registreringar innan fordonsskatten skulle höjas den 1 januari 2020 i samband med införandet av WLTP.

Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 251 procent i december och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 49,4 procent, jämfört med tio procent i december 2019.

Ett mer detaljerat pressmeddelande, med diagram och tabeller, finns nedan under filer.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1-30 december.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret och ca en vecka därefter definitiva siffror som inkluderar registreringar under nyårsafton.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kronor.
 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.
•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.