Remiss TSFS 2022-33 om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

Mobility Sweden har svarat på remiss TSFS 2022-33 om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar. Vi och våra medlemsföretag delar Transportstyrelsens uppfattning om att hanteringen av klimatbonus ska ske förutsägbart och med god rättssäkerhet. Vi stöder förslaget att det i Transportstyrelsens föreskrifter anges att det är Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar vid värdering av bilförmån som ska användas för att avgöra om en personbil har ett nypris över eller under 700 000 kr och som en följd av detta har rätt till klimatbonus eller ej. Det är dock viktigt att det säkerställs att om kunden som köper en bil med ett nybilspris under 700 000 kr enligt Skatteverkets föreskrifter alltid är berättigad till bonus. Om en kund ingår ett avtal och priset på bilmodellen därefter höjts och hamnat över 700 000 kr innan leverans och införts i Skatteverkets nyprislista så ska bonus ändå utbetalas då den aktuella bilen fortfarande har ett nypris understigande 700 00 kr. Kriget i Ukraina och de prishöjningar och fördröjda leveranstider det medför ska inte drabba en enskild kund som köpt en bil med ett nypris under 700 000 kr, även om bilmodellen vid leverans fått ett nypris över 700 000 kr.