Remiss TSF 2021-189 om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning

Mobility Sweden har tagit del av rubricerad remiss angående kontroll av berörda fordons 112-baserade eCall-system. Mobility Sweden tillstyrker Transportstyrelsens förslag till ändringar i TSFS 2017:54 och TSFS 2016:22 då vi delar myndighetens uppfattning att det föreslagna alternativet (alternativ 1) är det enda rimliga alternativet. Läs hela remissvaret här.