Remiss M2022/00983 angående Kommissionens förslag till reviderad f-gasförordning

Mobility Sweden har tagit del av rubricerad remiss och skriver som svar bl.a. att aktivt verka för minskade utsläpp av växthusgaser ligger i allas intresse. Industrin fyller i detta avseende en viktig roll, dels genom att verka för minskat läckage och bättre återvinning, dels genom att successivt finna lämpliga substitut med lägre miljö- och klimatpåverkan. Vidare anser vi att proportionerliga utsläppsminskningar ska genomföras, men inte till vilken kostnad som helst. EU och dess medlemsstater bör uppfylla sina åtaganden, men utan att gå längre än vad respektive åtagande faktiskt kräver. Ett långsiktigt uppfyllande av protokollet bör därför säkerställas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt genom att gå vidare enligt konsekvensbedömningens första alternativ.