Svag personbilsmarknad under årets första kvartal

Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i mars jämfört med förra året. Det första kvartalet uppvisar en nedgång med 5,5 procent. Totalt registrerades 
59 822 nya personbilar under första kvartalet, vilket är 18 procent lägre än snittet de senaste fem åren. Andelen elbilar för kvartalet uppgick till 31 procent vilket innebär att elektrifieringstakten har planat ut. 

Marknaden för personbilar hålls fortfarande i gång av företagen. Sju av tio personbilar registrerades på företagskunder under det första kvartalet. På samma sätt håller företagen igång elektrifieringstakten där tre av fyra elbilar registrerades på företag under kvartalet. Positivt i mars är att andelen elbilar på privatkunder ökade till 32 procent. 

I mars var 35 procent av nyregistreringarna elbilar och sammantaget under första kvartalet uppgår andelen elbilar till 31 procent. Registreringarna av laddhybrider ökade under kvartalet med drygt 10 procent jämfört med 2023. Något som är en ny trend då de tidigare haft en nedåtgående kurva. 

-    Riksbankens signaler om kommande sänkningar av styrräntan har gett viss ökning av privatmarknadens intresse för elbilar i mars, men tillväxtkurvan är flackare än den behöver vara för att klara våra klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen bidrar till att elektrifieringen tar fart på privatmarknaden genom effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Antalet lätta lastbilar uppgick till 4 112 i mars, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i fjol. Sammantaget landar nyregistreringarna det första kvartalet på en ökning med 16 procent mot föregående år. Nyförsäljningen av lätta lastbilar, vilket syns i branschens interna orderböcker, visar däremot på en mycket trög start på året. Något som främst kan härledas till den svaga byggmarknaden. Den låga ordertakten medför att Mobility Sweden justerar ner prognosen för 2024 från 45 000 till 42 000 lätta lastbilar, med risk för ytterligare nedjustering om inte marknaden tar fart. Andelen elfordon bland lätta lastbilar uppgick till 28 procent i mars och till totalt 27 procent under kvartalet.

-    Regeringens nyligen införda elbilspremie för lätta lastbilar kommer ge välbehövlig stöttning för kunder som vill elektrifiera men tidigare inte har haft råd. Den svaga byggmarknaden dämpar dock efterfrågan, säger Mattias Bergman. 

Tunga lastbilar minskade kraftigt under mars, vilket gör att första kvartalet landar på en nedgång med 23 procent och andelen eldrivna ökar till nära sex procent. 

-    Regeringen har nyligen justerat premierna för köp av el och gaslastbilar vilket är välkommet, men sänkningarna av drivmedelsskatterna och reduktionsplikten har försämrat kalkylerna för elektrifieringen vilket är olyckligt. Mobility Sweden föreslår att regeringen tar bort skatten på el som laddas via laddbox för alla fordonsslag, vilket redan gäller för el till tåg och fartyg. Det är ett effektivt sätt att stötta omställningen mot elektrifieringen, säger Mattias Bergman. 

Nyregistreringarna av bussar minskade med 20,5 procent i mars och under årets första kvartal har de minskat med drygt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Andelen eldrivna bussar uppgår till sju procent av första kvartalets nyregistreringar.

Sammanfattning av nyregistreringarna i mars 2024, jämfört med mars 2023

Skärmavbild 2024-04-01 kl. 18.56.54.png

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Månadsrapport Nyregistreringar mars 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. Här finns även tunga lastbilars drivmedelsfördelning och personbilsregistreringar per län och kommun, som tidigare presenterats i separata filer. 
 ---------------------------------------

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1 till och med 28 mars. Antalet registreringsdagar är i år tre dagar färre än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte.  

Månadsskiftet mars/april byter Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Bytet innebär att det kan finnas marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogad fil. 
När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige
Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.