Svag maj för fordonsmarknaden jämfört med i fjol

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar som visar på ökning. Nyregistreringarna för personbilar minskade med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Motsvarande siffra för tunga lastbilar var en nedgång med 14 procent och lätta lastbilar minskade med 11 procent. Bussarna hade det mest utmanande med en minskning med 32 procent. 

Totalt registrerades 25 094 personbilar i maj. Det är en minskning med nära 12 procent jämfört med maj 2023. Maj hade dock årets hittills högsta registreringssiffror och branschens interna orderstatistik visar på en viss uppgång jämfört med föregående år. Laddbara fordon står för 53,5 procent av nyregistreringarna där andelen laddhybrider åter ökar efter den nedåtgående trenden förra året. Elbilarna stod för drygt 30 procent av månadens nyregistreringar, vilket kan jämföras med cirka 41 procent förra året. Det är tydligt att de senaste årens starka tillväxttakt för elbilar har planat ut i år. Det är fortsatt företagssidan som håller i gång elbilsmarkanden och står för 7 av 10 nyregistreringar.

-    Vi har under våren spelat in konkreta förslag på styrmedel till regeringen och andra beslutsfattare där budskapet är att det finns kostnadseffektiva förslag som behövs nu att stötta elektrifieringen och svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Laddinfrastrukturen har hållit en hög utbyggnadstakt med 1 511 nya laddpunkter och 160 nya laddstationer under den gångna månaden. 82 procent av de nya laddpunkterna är AC-laddare på under 50kW. Även om utbyggnadstakten just nu är hög finns en oro på marknaden för att utbyggnaden av publik laddinfrastruktur stannar av när elfordonsflottan inte växer i lika snabb takt.

Lätta lastbilar minskade med cirka 11 procent jämfört med maj förra året, men har hittills i år en uppgång med cirka 10 procent. I årets orderingång ser vi att efterfrågan är dämpad, vilket till stor del beror på en svag byggkonjunktur. Elektrifieringstakten under årets första fem månader är positiv och ligger nu på 23,5 procent, pådrivet av ett bredare produktprogram och regeringens klimatpremie för lätta och tunga lastbilar som bland annat gynnar lokala transporter. 

Tunga lastbilar är även de påverkade av den svaga byggmarknaden och backar med drygt 14 procent jämfört med maj 2023. Elektrifieringen av lokala och regionala transporter ökar och ellastbilarna står nu för 6 procent av årets nyregistreringar. 

-    Inom tunga fordon har elektrifieringen inte kommit lika långt även om fordonen finns på marknaden. Ett slopande av elskatten för el som laddas via laddbox är ett av de förslag som Mobility Sweden har föreslagit regeringen för att ytterligare öka takten i elektrifieringen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Bussmarknaden uppvisade en minskning med nära 32 procent jämfört med maj 2023. Det är till stor del kopplat till ryckigheten i kollektivtrafikens upphandlingar som kan innebära stora svängningar från månad till månad. Hittills i år uppgår andelen elbussar till 4 procent. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i maj 2024, jämfört med maj 2023 
Skärmavbild 2024-06-02 kl. 22.57.44.png

Laddinfrastrukturstatistik maj 2024

Skärmavbild 2024-06-02 kl. 22.57.53.png

https://mobilitysweden.se/mobilitet/laddinfrastruktur/laddinfrastatistik

-------------------------------------------------------------------------------------------
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Månadsrapport Nyregistreringar maj 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. Här finns även tunga lastbilars drivmedelsfördelning och personbilsregistreringar per län och kommun, som tidigare presenterats i separata filer. 
 
Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte.  

Månadsskiftet mars/april bytte Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Bytet innebär att det kan finnas marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogad fil. 
När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 
 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 154 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 208 000 personer globalt, varav 61 300 i Sverige och har en global omsättning på 1 156 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 324 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.