Svag fordonsmarknad i februari

- Utvecklingen på personbilsmarknaden är fortsatt dämpad även om den blivit något ljusare jämfört med det andra halvåret 2021. 21 136 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med februari förra året. Hittills under årets två första månader har registreringarna minskat med nära 6 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Dessutom kommer kriget i Ukraina att ha en negativ påverkan på marknaden, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

Invasionen av Ukraina riskerar att påverka både industrin och marknaden

- Det är fortfarande för tidigt att bedöma effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Fordonsindustrin är beroende av frihandel och alla störningar av leveranskedjor eller marknader är negativt. Påverkan på den svenska marknaden kommer främst från de ekonomiska sanktioner som påverkar både konjunkturläget och energipriserna. Det är ännu för tidigt att ge någon kommentar på hur kriget påverkar årets prognoser, säger Mattias Bergman.

Varannan personbil var laddbar och var fjärde en elbil

- Andelen laddbara bilar uppgick till nära 52 procent i februari, 25,6 procent av de totala registreringarna var elbilar och 26 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med 288 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med 16 procent. Elbilarnas kraftiga ökning förklaras till stor del av låga registreringar i fjol, då många inväntade elbilarnas bonushöjning den 1 april. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till drygt 52 procent, jämfört med ca 34 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, säger Mattias Bergman. 

Fortsatt inbromsning för företagsbilarna 

- Under det andra halvåret 2021 bromsade registreringarna på juridiska personer, dvs på företag, in kraftigt. I denna kategori finns även förmånsbilarna, som får brukas privat av den anställde och dess hushåll. I februari ligger företagens andel på knappt 52 procent, vilket kan jämföras med drygt 62 procent ifjol. De flesta teknikskiften inom fordonsindustrin har drivits av företagskunder som har en vilja och förmåga att tidigt välja ny teknik som ofta initialt kostar mer. Det är därför olyckligt att regeringen med sina nya förmånsregler har gjort det svårare för företag att driva på omställningen. Samtidigt ser vi positivt på regeringens förslag att ändra beräkningsgrunden av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Idag sätts nybilspriset ned till jämförbar konventionell bilmodell vilka nu blir färre. Istället föreslås en nedsättning med en schablon beroende av miljöteknik från den 1 juli, säger Mattias Bergman. 

Viktigt att regeringen skjuter till nya klimatbonuspengar i vårändringsbudgeten 

- Enligt Transportstyrelsen kommer de hittills avsatta klimatbonuspengarna att ta slut framåt halvårsskiftet, vilket skapar osäkerhet hos kunder där köp eller leasing av en bil är ett stort och viktigt beslut. Det är viktigt att regeringen skjuter till pengar i vårändringsbudgeten och tar höjd för årets förväntade ökning av laddbara fordon. Vår prognos på 60 procent av årets personbilsregistreringar och 17 procent för lätta lastbilar bör utgöra en grund för budgetering av Bonus-malussystemet, säger Mattias Bergman.

- Det råder fortfarande en del oklarheter kring de föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet som ska ske under året. Det handlar om ett bonustak, sänkt bonus och nya bonusgränser för laddhybrider och sänkta malusgränser. 2023 föreslås också en sänkning av bonusen för elbilar. Regeringens besked i början av november om att bonusförändringarna skjuts upp i tre till sex månader var bra, men tidpunkten är ännu inte fastlagd. Vi förespråkar att styrmedelsförändringarna sker vid ett och samma datum. Kunder som beställt fordon behöver veta vilka regler som gäller när leverans sker, vilket idag är svårt, fortsätter Mattias Bergman.  

Svag minskning för lätta lastbilar – behov av förändringar inom Bonus-malus

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 592 i februari, vilket är en minskning med nära 8 procent. Hittills under 2022 har antalet nya lätta lastbilar minskat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Det finns ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken. Samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet ifjol, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 11,6 procent under februari månad, 300 fordon. Under årets två första månader mer än dubblerades antalet eldrivna lätta lastbilar, 535 jämfört med 229 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under året kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som görs när det gäller de bindande utsläppskraven inom EU. Man bör heller inte införa ett pristak för bonusen för lätta lastbilar, fortsätter Mattias Bergman.

Fortsatt nedgång för tunga lastbilar och bussar 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 356 fordon i februari, en minskning med drygt 23 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 645, vilket är en minskning med ca 24 procent. Det är komponentbristen och produktionsstörningar som har en dämpande effekt på marknaden, säger Mattias Bergman. 

- Nyregistreringarna av bussar minskade i februari med drygt 31 procent jämfört med samma månad i fjol och 24 bussar registrerades. Under årets två första månader registrerades 84 bussar, vilket är en minskning med ca 39 procent. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Bussar till beställningstrafiken har fortfarande stor påverkan av pandemin, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i februari 2022, jämfört med februari i fjol

Skärmavbild 2022-03-01 kl. 10.03.06.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för februari omfattar registreringar från 1 till och med 28 februari. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen "Nyregistreringar februari 2022". 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns nedan under filer.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 0708-107886 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.