Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar 2022, till 310 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar. Den bakomliggande orsaken för detta är kriget i Ukraina, som medfört ytterligare press på produktionen och utbudet av fordon.

- Vi sänker nu årets prognos från 325 000 personbilar till 310 000 och för lätta lastbilar, från 44 000 till 40 000 fordon. Den nya prognosen präglas av fortsatt hög osäkerhet kopplat till konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina och nya covidutbrott i Asien, inte minst hur produktion och leveranser påverkas. Positivt är emellertid en fortsatt stark efterfrågan i konsumentledet och fyllda orderböcker hos våra medlemmar, men utbudet av fordon utgör en betydande flaskhals och ger långa leveranstider, säger Mattias Bergman VD på Mobility Sweden.

- Flera av Mobility Swedens medlemmar har stoppat produktionen i Ryssland eller leveranser dit, samtidigt som produktionen i övriga Europa reduceras eller helt stoppas när vissa komponenter saknas. Inför 2022 bedömde vi att bristen på halvledare och andra komponenter skulle utgöra ett allt mindre problem under andra halvåret, men nu påverkas de globala leveranskedjorna på nytt och vändningen senareläggs. Med all den osäkerhet som råder i dag kommer vi löpande att se över prognosen, säger Mattias Bergman.

- En annan farhåga är att kombinationen av produktionsstörningar, höjda priser på insatsvaror, höjda energi- och transportpriser tillsammans med en försvagad krona riskerar att både leda till högre produktkostnader, men även påverka fordonstillverkarnas tilldelning av fordon till den svenska marknaden. Med ett begränsat utbud av fordon i Europa och världen är det viktigt att Sverige fortsatt är en attraktiv fordonsmarknad. Det kräver rätt avvägda styrmedel för att få tilldelning till den svenska marknaden avslutar Mattias Bergman.


För mer information kontakta Mattias Bergman, 070-810 78 86.