Kraftiga minskningar på fordonsmarknaden i mars

BIL Sweden uppdaterar idag sin identitet och byter varumärke till Mobility Sweden. 

- Nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar föll kraftigt i mars, men förklaras till stor del av rekordregistreringar i fjol inför förändringarna i Bonus-malussystemet som trädde i kraft den 1 april. Under mars registrerades 28 710 nya personbilar, vilket är en minskning med ca 40 procent jämfört med i fjol. Under årets första kvartal har personbilsregistreringarna totalt minskat med drygt 23 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Kriget i Ukraina påverkar marknaden med störningar av leveranskedjorna, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Kriget i Ukraina påverkar både industrin och marknaden

- Rysslands invasion av Ukraina för fem veckor sedan påverkar fordonsindustrin och tillgången på fordon. Ett stort antal fabriker i Ryssland och Ukraina har stoppat produktionen samtidigt som den reducerats i övriga Europa eller helt stoppas när vissa komponenter saknas. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden. Hittills fortsätter efterfrågan att vara stark, men det redan pressade utbudet och leveransförmågan fortsätter att vara en flaskhals. Vår nuvarande prognos på 325 000 nya personbilar och 44 000 lätta lastbilar för innevarande år kommer att behöva revideras ned under april, säger Mattias Bergman.

56 procent av personbilarna var laddbara och nära var tredje en elbil

- Andelen laddbara bilar uppgick till knappt 56 procent i mars, ca 32 procent av de totala registreringarna var elbilar och nära 24 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med ca 250 procent jämfört med mars i fjol, samtidigt minskade laddhybriderna med ca 54 procent. Elbilarnas kraftiga ökning förklaras delvis del av låga registreringar i fjol, då många inväntade elbilarnas bonushöjning den 1 april, men även av de höga drivmedelspriserna senaste tiden. Under årets första kvartal uppgår andelen laddbara bilar till knappt 54 procent, jämfört med nära 36 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna. Den starka tillväxten av laddbara bilar avspeglas i att det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya bilar minskade med nära 32 procent under första kvartalet, från 91,3 g/km i fjol till 62,5 g/km baserat på NEDC-testcykeln, säger Mattias Bergman. 

Positivt att regeringen skjuter till nya klimatbonuspengar 

- Det är positivt att regeringen ökade anslaget för klimatbonusen med 3,9 miljarder kronor för 2022. För bilköpare är detta en viktig signal och gör att det inte blir något avbrott i bonusutbetalningarna. Det är dock viktigt att regeringen bevakar detta noga fortsättningsvis och tillför ytterligare medel om så behövs. Det höjda anslaget var en del av det åtgärdspaket som presenterades för att mildra effekterna för hushållen av ökade priser på drivmedel och el. Mobility Sweden uppskattar att regeringen har varit lyhörda över att alla de som använder fordon idag har fått kraftigt höjda drivmedelskostnader och med dessa insatser bidrar till att samhället fortsätter att rulla, säger Mattias Bergman. 

- Höjda komponent- och fraktkostnader samt växelkurseffekter på våra fordon föranleder att regeringen bör justera det planerade bonustaket från 700 000 till 800 000 kronor, fortsätter Mattias Bergman. 

Kraftig minskning för lätta lastbilar – behov av förändringar inom Bonus-malus

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 3 443 i mars, vilket är en minskning med ca 60 procent jämfört med rekordmånaden mars 2021. Årets första kvartal visar på en sammantagen minskning med ca 41 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala med 36 månader, vilket delvis förklarar minskningen. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken. Samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära tio procent under mars månad, 337 fordon. Under årets första kvartal mer än dubblerades antalet eldrivna lätta lastbilar, 872 jämfört med 331 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under året kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Man bör inte heller införa ett pristak för bonusen för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris, fortsätter Mattias Bergman.

Fortsatt nedgång för tunga lastbilar men ökade bussregistreringar 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 491 fordon i mars, en minskning med ca 6 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 1 136, vilket är en minskning med 17 procent. Även på denna marknad är det effekterna av kriget i Ukraina och produktionsstörningar som har en dämpande effekt. Under årets första kvartal registrerades 25 tunga eldrivna lastbilar, vilket kan jämföras med 7 stycken det första kvartalet 2021, säger Mattias Bergman. 

- Nyregistreringarna av bussar ökade i mars med 8 procent jämfört med samma månad i fjol och 27 bussar registrerades. Under kvartal ett registrerades 111 bussar, vilket är en minskning med ca 32 procent. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Bussar till beställningstrafiken har fortfarande stor påverkan av pandemin. 48 procent av nyregistreringarna i mars var en elbuss, avslutar Mattias Bergman. 
 

Sammanfattning av nyregistreringarna i mars 2022, jämfört med mars i fjol  

Skärmavbild 2022-04-01 kl. 07.42.35.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1 till och med 31 mars. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar mars 2022”. 

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, tfn 0708-107886 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden byter namn och varumärke 1 april 2022 till Mobility Sweden. Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.