Fortsatt dämpad fordonsmarknad i januari

- I januari registrerades 19 893 nya personbilar, en minskning med drygt tre procent jämfört med januari förra året. De föregående sex månaderna har nedgången överstigit 20 procent. Den starka återhämtning som präglade personbilsmarknaden under det första halvåret 2021 urholkades månad för månad under det andra halvåret. Det var framförallt utbudsproblem med brist på halvledare och andra komponenter, som bromsade marknaden. Försämringarna i förmånsbeskattningen som trädde i kraft den 1 juli, som påverkar de som har tjänstebil eller personalbil, har bidragit till minskningen. Utbudsproblemen kommer dröja kvar en bit in på innevarande år och den totala efterfrågan i konsumentledet är fortfarande större än utbudet av fordon, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

Drygt varannan personbil var laddbar och var fjärde en elbil

- Andelen laddbara bilar uppgick till ca 53 procent i januari, 26 procent av de totala registreringarna var elbilar och 27 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med 367 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med sju procent. Av samtliga personbilar i trafik vid utgången av 2021 var sex procent laddbara, enligt preliminära siffror från SCB. Det kan jämföras med 3,6 procent 2020. Laddhybriderna står för 3,8 procent och elbilarna för 2,2 procent. De senaste månadernas ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, säger Mattias Bergman. 

- I registreringarna på privatpersoner ökade andelen som leasade sin bil under 2021, från ca 49 procent 2020 till ca 54 procent. Framförallt var det privatleasingen av laddbara bilar som ökade kraftigt och drygt åtta av tio laddhybrider leasades och två av tre elbilar, fortsätter Mattias Bergman. 

Företagsbilarnas inbromsning fortsätter  

- Under det andra halvåret 2021 bromsade registreringarna på juridiska personer, dvs på företag, in kraftigt. I denna kategori finns även förmånsbilarna, som får brukas privat av den anställde och dess hushåll. 2020 registrerades nära 63 procent av alla nya personbilar på företag och under 2021 minskade andelen till knappt 58 procent. Det innebar för helåret att registreringarna på företag minskade med fem procent samtidigt som de ökade med nära 17 procent på privatsidan. Leasingbilarna stod för en tredjedel av de minskade företagsregistreringarna under 2021. De flesta teknikskiften inom fordonsindustrin har drivits av företagskunder som har en vilja och förmåga att tidigt välja ny teknik som ofta initialt kostar mer. Det är därför olyckligt att regeringen med sina nya förmånsregler har gjort det svårare för företag att driva på omställningen, säger Mattias Bergman.

I januari ligger företagens andel på 49 procent, vilket kan jämföras med 62 procent ifjol. 

Årets regeländringar som påverkar fordonsmarknaden är ännu inte beslutade 

- Ryckigheten som präglade fordonsmarknaden under förra året fortsätter innevarande år. Fordonstillverkarna har fortsatta problem med halvledare och annan komponentbrist, som påverkar utbudet och bidrar till längre leveranstider. Nya styrmedelsförändringar föreslås träda i kraft vid olika tidpunkter under innevarande år, men är ännu inte beslutade. Samtidigt är branschen som helhet positiva i bedömningen av 2022 då efterfrågan är stark. Givet att vi får bukt med komponentbristerna och oklarheterna med styrmedlen, är årets prognos 325 000 personbilsregistreringar och 44 000 lätta lastbilar, säger Mattias Bergman.

- Det råder fortfarande en del oklarheter kring de föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet som ska ske under året. Det handlar om ett bonustak, sänkt bonus och nya bonusgränser för laddhybrider och sänkta malusgränser. 2023 sänks även bonusen för elbilar. Regeringens besked i början av november om att bonusförändringarna skjuts upp i tre till sex månader var bra, men tidpunkten är ännu inte fastlagd. Vi förespråkar att styrmedelsförändringarna sker vid ett och samma datum. Kunder som beställt fordon behöver veta vilka regler som gäller när leverans sker, vilket idag är svårt, fortsätter Mattias Bergman. 

Minskning för lätta lastbilar – behov av förändringar inom Bonus-malus

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 074 i januari, vilket är en minskning med 3,5 procent. Det finns ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken. Samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet ifjol, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt elva procent under januari månad, 235 fordon.
De senaste månaderna har flera nya modeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under året kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som görs inom EU, fortsätter Mattias Bergman.

Fortsatt nedgång för tunga lastbilar och bussar 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 289 fordon i januari, en minskning med ca 25 procent. Det är komponentbristen och produktionsstörningar som har en dämpande effekt på marknaden, säger Mattias Bergman. 

- Nyregistreringarna av bussar minskade i januari med 41 procent jämfört med samma månad i fjol och 60 bussar registrerades. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Bussar till beställningstrafiken har fortfarande stor påverkan av pandemin. Nära 17 procent av nyregistreringarna var en elbuss, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i januari 2022, jämfört med januari i fjol
Skärmavbild 2022-02-01 kl. 13.43.25.png

Från och med januariregistreringarna 2022 ersätter vi majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 31 januari. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen "Nyregistreringar januari 2022". 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns nedan under filer.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 0708-107886 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.