Dämpad fordonsmarknad under augusti

- Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i augusti registrerades 20 576 nya bilar, vilket är en ökning med knappt fyra procent jämfört med augusti förra året. I antal är registreringarna ca 20 procent färre än genomsnittet för augusti de senaste fem åren, 2017-2021. Hittills i år har 182 592 nya personbilar registrerats, vilket är 13 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår fortsatt hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet och långa leveranstider säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Tre av tio personbilar var en elbil och laddhybriderna bromsar in

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till ca 46 procent i augusti. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 40 procent i fjol. Elbilarna stod för ca 28 procent av månadens nyregistreringar och för en lika stor andel av årets totala registreringar. Under årets åtta första månader har elbilarna ökat med ca 68 procent jämfört med i fjol. Laddhybridernas andel av månadens registreringar uppgick till ca 18 procent och till knappt 24 procent av årets. Antalet laddhybrider har hittills i år minskat med ca 22 procent, jämfört med samma period förra året. Volymmässigt ser vi i augusti det lägsta antalet laddhybrider sedan maj 2020, en signal om att den sänkta bonusen den 12 juli påverkar intresset för laddhybrider, säger Sofia Linder.

Uppgång för lätta lastbilar med 17 procent i augusti

- 3 065 nya lätta lastbilar registrerades i augusti, vilket är nära 17 procent fler jämfört samma månad i fjol men 13 procent färre än genomsnittet för månaden de senaste fem åren. Under årets åtta första månader har totalt 21 249 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med drygt 17 procent jämfört med samma period förra året. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Sofia Linder.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära 14 procent, 423 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 601 jämfört med 1 389 i fjol, vilket motsvarar drygt tolv procent av årets registreringar. I år har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter, fortsätter Sofia Linder.

Uppgång för tunga lastbilar och kraftig ökning av bussregistreringarna
- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 399 fordon i augusti, vilket är en ökning med nära åtta procent. Hittills i år har 3 248 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är nära nio procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som fortsätter att ha en dämpande effekt, säger Sofia Linder.

- Nyregistreringarna av bussar fortsatte att öka kraftigt i augusti med 207 nya bussar, en ökning med ca 172 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har 797 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 63 procent. Registreringarna under januari - augusti ligger nu nära tio procent över utfallet för helåret 2021, 728 bussar. 2021 var emellertid ett svagt bussår och registreringarna minskade med ca 57 procent jämfört med 2020. Årets uppgång kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av. Under augusti var ca 19 procent av nyregistreringarna en elbuss, totalt 39 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till knappt 24 procent jämfört med ca 30 procent januari-augusti 2021, avslutar Sofia Linder. 

Skärmavbild 2022-09-01 kl. 08.42.29.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar augusti 2022”. 

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.