Andelen elbilar större än både bensin- och dieselbilar tillsammans i september

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i september registrerades 22 048 nya bilar, vilket är en minskning med knappt tre procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 204 640 nya personbilar registrerats, vilket är ca tolv procent färre jämfört med i fjol. De fortsatt stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår hårt mot fordonsindustrin.

Mobility Swedens prognos för 2022 revideras ned till 285 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar 

Sanktionerna mot Ryssland och ryska motreaktioner har tillsammans med stränga nedstängningar i Kina, ytterligare försämrat flödena i de globala leveranskedjorna. Bristen på insatsvaror och nyckelkomponenter har tvingat den globala fordonsindustrin att reducera produktionen och i vissa fall stoppa den temporärt. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron påverkar den svenska fordons-marknaden med både längre leveranstider och högre kostnader. Innan den nya regeringen har presenterat sin politik kopplat till bilköp och energifrågor har osäkerheten ökat ytterligare. Orderböckerna är välfyllda, men det redan pressade utbudet utgör en betydande flaskhals.

- Detta medför att vi för tredje gången reviderar ned prognosen för innevarande år, från 300 000 till 285 000 för nya personbilar och från 40 000 till 37 000 för lätta lastbilar. Prognosen präglas fortsatt av hög osäkerhet, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

35 procent elbilar – fler än bensin- och dieselbilarna tillsammans

Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 55 procent i september. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 51,4 procent av årets registreringar, jämfört med knappt 42 procent i fjol. Elbilarna stod för ca 35 procent av månadens nyregistreringar, vilket var mer än bensin- och dieselbilarnas andel på knappt 32 procent tillsammans. Under årets nio första månader uppgår elbilarnas andel av registreringarna till drygt 28 procent, och antalet har ökat med 55 procent jämfört med i fjol. Laddhybridernas andel uppgick till ca 20 procent under september och till ca 23 procent av årets registreringar. Antalet laddhybrider har hittills i år minskat med ca 21 procent, jämfört med samma period förra året.

- För att elektrifieringstrenden med den höga andelen elbilar ska fortsätta, är det viktigt att den nya regeringen stödjer omställningen med långsiktiga styrmedel i likhet med Bonus-malus, säger Mattias Bergman.

Vi ser ett tydligt trendbrott i att det nu är privatpersonerna som driver på den starka ökningstakten för elbilar. Fram till 2021 registrerades merparten av elbilarna på företag/förmånsbilar men under 2021 registrerades 51 procent av de nya elbilarna på en privatperson och i år har andelen ökat till ca 60 procent. Privatleasingen har fått ett stort uppsving under 2021 och 2022, det gäller särskilt för elbilar där andelen ökat från ca 30 procent 2019 till ca 70 procent hittills i år. Till stor del är denna förändring en konsekvens av att den avgående regeringen har höjt förmånsbeskattningen, vilket gjort det mindre attraktivt med förmånsbil eller tjänstebil genom arbetsgivaren. 

Lätta lastbilar ökade med tio procent i september

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med drygt tio procent i september jämfört med samma månad i fjol. Totalt registrerades 3 276 nya lätta lastbilar i september. Under årets nio första månader har totalt 24 525 lätta lastbilar registrerats, en minskning med ca 14 procent jämfört med samma period förra året. Bristen på halvledare och andra insatsvaror har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan.

Andelen eldrivna lätta lastbilar av nyregistreringarna uppgick till ca 14 procent, 462 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 3 063 jämfört med 1 704 i fjol, vilket motsvarar 12,5 procent av årets nyregistreringar. Det är en fördubbling jämfört med samma period 2021. I år har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter.

Uppgång för tunga lastbilar och bussar

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 543 fordon i september, vilket är en ökning med ca 33 procent. Hittills i år har 3 791 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är ca fyra procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningarna i de globala leveranskedjorna som fortsätter att ha en dämpande effekt. Under årets nio första månader registrerades 106 nya tunga eldrivna lastbilar jämfört med 31 stycken samma period förra året. Det motsvarar 2,8 procent av årets nyregistreringar och kan jämföras med 0,8 procent 2021. Det är i år som den kommersiella utrullningen av tunga eldrivna lastbilar börjar. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i snabb takt och möter behovet för nya ellastbilar. 

Nyregistreringarna av bussar bromsade in i september efter de senaste månadernas höga antal. 48 nya bussar registrerades, vilket var en ökning med ca 71 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har 845 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 64 procent. Registreringarna under januari - september ligger nu 16 procent över utfallet för helåret 2021, 728 bussar. 2021 var emellertid ett svagt bussår och registreringarna minskade med ca 57 procent jämfört med 2020. Årets uppgång kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av. Under september var fyra av tio nyregistreringar en elbuss, totalt 19 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till drygt 24 procent jämfört med ca 28 procent januari-september 2021.

Sammanfattning av nyregistreringarna i september 2022, jämfört med september i fjol

Skärmavbild 2022-10-02 kl. 19.49.33.png

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för september omfattar registreringar från 1 till och med 30 september. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar september 2022”.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.