Styrmedelsförändringar bromsade in personbilsmarknaden i juli

- I juli bröts den starka återhämtning som vi sett varje månad under det första halvåret, då 16 778 nya personbilar registrerades. Det är en minskning med 26,2 procent jämfört med samma månad förra året. Juli i fjol var en relativt bra månad efter de kraftiga minskningarna som orsakades av pandemiutbrottet och registreringarna minskade då med fyra procent jämfört med 2019. Hittills i år har registreringarna av personbilar ökat med 28 procent jämfört med samma period förra året, men ligger knappt en procent under nivån januari-juli 2019. Uppgången under första halvåret förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Inbromsning för andelen laddbara bilar

- Under juli månad ökade nyregistreringarna av elbilar med nära 95 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med drygt 30 procent jämfört med juli i fjol. Sammantaget minskade de laddbara bilarna med nära sex procent i juli jämfört med samma månad förra året. I juni uppgick andelen laddbara bilar till 49,4 procent, men i juli bromsade den in och slutade på 37,6 procent och hittills i år uppgår andelen till 39,7 procent. Att flera nya attraktiva modeller nu finns tillgängliga är grunden för årets positiva elektrifieringstrend. De månadsvisa fluktuationerna förklaras av årets styrmedelsförändringar. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybrider och en höjd bonus för elbilar. Redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar och från 1 juli höjdes förmånsvärdena generellt med 25 procent för nya bilar. I juli var 15,1 procent av nyregistreringarna en elbil och under årets första sju månader 13,2 procent, fortsätter Jessica Alenius. 

- Styrmedelsförändringarna tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en mycket ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Det är tydligt att inbromsningen av andelen laddbara bilar i juli kan härledas till den höjda förmånsskatten 1 juli. Sammantaget slår dessa förändringar negativt, framför allt mot företag. I juli föll andelen nya bilar som registrerades på ett företag till 43 procent jämfört med 57,7 procent i juli ifjol. Företagen har en stor betydelse när det gäller laddbara bilar och i juni registrerades 74 procent av dem på ett företag, jämfört med 47 procent i juli. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Det är från och med nu, det andra halvåret, som vi kommer kunna se de reella effekterna av årets styrmedelsförändringar i nyregistreringarna. Vi bedömer att dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Jessica Alenius. 

- Positivt är att Sverige fortsätter att ha högst andel laddbara bilar av nyregistreringarna bland EU-länderna för det första halvåret, enligt statistik från europeiska fordonsbranschen. Sveriges andel på ca 40 procent ligger betydligt över EU-snittet på 15 procent. Andelen är dock högre i Norge och Island, med 82,7 procent respektive 44,3 procent, säger Jessica Alenius. 

Minskade registreringar av lätta lastbilar 

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under årets första sju månader präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juli registrerades 1 548. Registreringarna i juli månad minskade med 5,4 procent jämfört med juli i fjol, som då påverkades av Coronakrisen och registreringarna minskade med 32 procent jämfört med 2019. Vid en jämförelse med juli 2019 motsvarade utfallet drygt 36 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 63,1 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger drygt nio procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 6,8 procent under juli månad och till 5,3 procent hittills i år. Under årets första sju månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar, från 629 i fjol till 1 210 i år. Förklaringen till ökningen är delvis bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Jessica Alenius.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men fortsatt fall för bussarna 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 18,7 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 3 185, vilket är en ökning med 14,1 procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i juli med drygt 81 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets sju första månader registrerades 412 bussar, vilket är en minskning med ca 45 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin. Under perioden januari – juli har var tredje nyregistrering varit en elbuss. Elektrifieringen som styrs av offentlig upphandling går fort i många svenska städer, avslutar Jessica Alenius. 

Sammanfattning av nyregistreringarna juli 2021, jämfört med juli i fjol 
Tabell juli.png

Ett mer detaljerat pressmeddelande, med olika diagram och tabeller, finns nedan under filer. Ytterligare filer läggs upp ett par dagar senare, se vilka i tidigare pressmeddelanden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 30 juli. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.