Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår

DET DEFINITIVA UTFALLET PRESENTERADES 7 JANUARI - SE DET NYA INLÄGGET UNDER PRESSMEDDELANDE NYREGISTRERINGAR. Små avvikelser: ytterligare 23 personbilar, två lätta lastbilar och en tung lastbil.

 

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Detta trots leveransproblem och förändringar av Bonus-malussystemet och förmånsvärdet för tjänstebilar. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Pandemin och styrmedelsförändringar påverkade nyregistreringarna under 2021

  • Fordonsåret 2021 inleddes med en stark återhämtning i ekonomin efter ett tufft 2020. Det gav ett uppsving i nyregistreringarna som ökade kraftigt under det första halvåret. Pandemin fortsatte dock i hög grad att påverka branschen. Den stora effekten var den brist på komponenter, bl a av halvledare, som resulterade i stora störningar i produktionen med påverkan på både antalet fordon och leveranstider. Normalt är det storleken på efterfrågan som styr hur mycket som produceras, men 2021 blev tillgången på komponenter det som styrde. Utbudsproblemen under det andra halvåret bromsade uppgången som urholkades månad för månad.
  • Under det första halvåret ägde flera styrmedelsförändringar rum. Den första januari avskaffades den temporära nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar, den 1 mars höjdes bonusen för elbilar samtidigt som bonusen för laddhybrider sänktes och malusen höjdes. Den 1 juli höjdes förmånsskatten för bilförmån genom justerad beräkningsmodell. Förändringarna har bidragit till en ryckig marknad. Störst negativ påverkan av de förändrade styrmedlen finns inom företagsmarknaden där registreringsandelen minskade under det andra halvåret.
  • Årets uppgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2020 var ett år som påverkades starkt av Coronapandemin. I förhållande till 2019, som var ett mer normalt år, var årets registreringar av personbilar och lätta lastbilar betydligt lägre.

Elektrifieringen av personbilsflottan tog ordentlig fart och resulterade i minskade koldioxidutsläpp

  • Antalet laddbara modeller ökade kraftigt med både fler varumärken och modeller i olika prisnivåer vilket medförde att laddbara bilar blev ett attraktivt val för fler och större kundgrupper. Nära varannan nyregistrering var en laddbar bil under 2021.
  • Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets tre första kvartal.
  • Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat med 19 procent under året. 2019 och 2020 var Sveriges minskning bland de snabbaste inom EU och årets resultat tyder på att denna goda utveckling fortsätter. Det är framförallt den höga andelen laddbara som ger denna effekt.

Återhämtning för lastbilar men svagt år för bussar

  • Lätta lastbilar på högst 3,5 ton har haft en relativt bra återhämtning, men årets uppgång måste dock ställas i relation till att 2020 var ett tungt år med den största nedgången i hela Europa, där kraftigt höjd malus var starkt bidragande.
  • Tunga lastbilar över 16 ton ökade något under året medan bussarna hade en betydande nedgång.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2021, jämfört med 2020 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

- Fordonsåret 2021 blev ett ryckigt år, dels för att vi jämför med 2020 som påverkades hårt av pandemiutbrottet, dels för att flera styrmedelsförändringar har genomförts. Därtill hade vi stora produktionsstörningar på grund av halvledarbrist och andra komponenter. Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 300 983 under 2021, en ökning med drygt tre procent jämfört med 2020. Samtidigt ligger antalet nära 16 procent under 2019 års nivå. Glädjande är den starka ökningen av laddbara bilar under året till 135 302, vilket motsvarar 45 procent av totalmarknaden. Det innebar att nära varannan ny bil var laddbar. Starkast tillväxt har skett av elbilar som ökade med 106 procent. 2021 blev ett år av återhämtning för lätta lastbilar, på högst 3,5 ton, som ökade med 17 procent till 36 236. Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med ca sju procent och slutade på 5 303 fordon. Enda fordonstypen som minskade var bussarna där 728 registreringar motsvarade en nedgång med 57 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Den prognos på 300 000 personbilar som vi lade i början på 2021 präglades av stor osäkerhet och reviderades i maj upp till 315 000 bilar till följd av en snabbare återhämtning än förväntat. De tilltagande leveransproblemen under sommaren föranledde en nedrevidering av prognosen i oktober till 300 000, vilket är i linje med utfallet. Vår prognos vid årets ingång på 35 000 lätta lastbilar har också justerats under året, till 37 000 i maj, fortsätter Mattias Bergman.

135 300 nya laddbara personbilar 2021 – elbilarna ökade starkt med 106 procent

-  Nyregistreringarna av laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 45 procent under 2021 och uppgick till 135 302. Under december månad registrerades den högsta andelen laddbara någonsin för en enskild månad, nära 61 procent. Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna 2021 uppgick till 45 procent, vilket kan jämföras med drygt 32 procent året innan. 26 procent av årets nyregistreringar var en laddhybrid och 19 procent en elbil. Det är framförallt elbilarna som driver den svenska elektrifieringen i år med en ökning med 106 procent, medan laddhybriderna ökade med nära 18 procent. Detta är dels ett resultat av att biltillverkarna lanserat många nya modeller i segment som når allt fler och större kundgrupper och att Sverige fått en god tilldelning av bilar, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen. Ett trendbrott är att de senaste månadernas ökning av laddbara fordon primärt har skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i lägre prissegment samtidigt som det blivit mindre attraktivt skattemässigt med förmånsbilar, säger Mattias Bergman.

- De förändringar av styrmedel som genomfördes under 2021 för laddbara bilar har bidragit till en stor ryckighet på marknaden. Det är svårt att utläsa konsekvenserna av varje förändring eftersom de har överlappande effekter, men inte minst då andra faktorer som produktionsstörningarna och EUs hårda utsläppskrav medfört att tillverkarna framförallt prioriterat att producera elbilar. Vi ser emellertid en stor negativ påverkan inom företagsmarknaden, vars andel minskade från ca 63 procent 2020 till ca 58 procent, fortsätter Mattias Bergman.

Uppgång för lätta lastbilar under 2021

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar, högst 3,5 ton ökade med nära17 procent till 36 236. Även om vi kan glädjas åt en bra återhämtning under året, var antalet 33 procent under 2019 års nivå. Det tydliggör att det inte enbart är pandemin och leveransproblem som påverkar, utan även att Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Andelen eldrivna lätta lastbilar ökade från 6,4 procent under 2020 till 7,5 procent under 2021, säger Mattias Bergman.

Prognos personbilar för 2022: 325 000

- Vår prognos för 2022 är 325 000 nya personbilar, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med utfallet 2021. Prognosen för andelen laddbara bilar 2022 är 60 procent av nyregistreringarna, där elbilarnas andel uppgår till 34 procent och laddhybridernas till 26 procent, säger Mattias Bergman.

- Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av att det råder stor osäkerhet kring hur bristen på halvledare, andra komponenter och insatsvaror kommer att utvecklas. Samtidigt är efterfrågan i konsumentledet fortsatt stark och orderböckerna fyllda. För att nå den höga prognosen för laddbara bilar och en gynnsam omställning är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med att elbilarna blir allt fler och att styrmedlen är rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen, fortsätter Mattias Bergman.

Prognos lätta lastbilar för 2022: 44 000

- Vår prognos för nyregistrerade lätta lastbilar är 44 000 fordon 2022, vilket motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med 2021. Prognosen för andelen eldrivna lätta lastbilar är 17 procent, vilket främst förklaras av att många nya elmodeller kommer ut på marknaden under 2022. Den 1 april skärps malusen ytterligare vilket slår hårt mot lätta lastbilar som redan har en orimligt hög förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Att vi trots detta förutser en ökning förklaras av att vi ser ett uppdämt behov hos många företag att förnya sin vagnpark, säger Mattias Bergman.

Svag uppgång för tunga lastbilar under 2021

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2021 med sju procent till 5 303 fordon. Det avspeglar det stärkta konjunkturläget samtidigt som även tillverkningen av tunga lastbilar drabbats av produktionsstörningar och leveransproblem. Under året har flera lastbilstillverkare haft produktionsstart av elektriska fordon. Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden, vilket visar på att omställningen nu inleds för tunga lastbilar, säger Mattias Bergman.

Minskade registreringar av bussar under 2021

- Nyregistreringarna av bussar minskade med 57 procent till 728. Tappet förklaras till stor del av minskad efterfrågan från beställningstrafiken som är beroende av turismen. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Eldrivna bussar, exklusive direktimport, svarade för nära 25 procent av de totala bussregistreringarna. Det kan jämföras med en andel på tio procent under 2020. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång för eldrivna bussar, till följd av de upphandlingar som nu sker, säger Mattias Bergman.

Ökad förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar som skrotas ut är viktigt för både trafiksäkerheten och miljön. Inte minst för att vi ska kunna nå det tuffa svenska klimatmålet till 2030 som innebär att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2021 med drygt 19 procent jämfört med 2020, från 93,7 g/km till 75,5 g/km, vilket främst är tack vare ökningen av laddbara fordon, säger Mattias Bergman.

- Nya bilar är betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Trafiksäkerhetshöjande system som krockkuddar, antisladdsystem och automatiska nödbromsningssystem, är idag standard på nya bilar, fortsätter Mattias Bergman.

Effektiva styrmedel avgörande om vi ska fortsätta minska koldioxidutsläppen

- För att den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp från nya bilar ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas och utvecklas, säger Mattias Bergman.

- Det är väsentligt att de förslag till förändringar som regeringen lagt fram för 2022 justeras så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Vi förespråkar att förändringarna av bonusen och förändringarna av malusen och den ändrade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar sker vid ett och samma datum, för att undvika ryckighet och osäkerhet. Det är också viktigt, inte minst för privatmarknaden, att bonusen inte fasas ut för snabbt, fortsätter Mattias Bergman.

- De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Malusen för lätta lastbilar bör justeras och ta hänsyn till transportnyttan och de bör heller inte omfattas av det föreslagna bonustaket. Idag är malusen utformad på samma sätt som för personbilar, vilket gör att den blir orimligt hög i förhållande till transportarbetet, säger Mattias Bergman.

Fortsatt utbyggnad av laddinfrastukturen

- För att omställningen mot laddbara fordon ska fortsätta och kunna nå våra klimatmål behövs förutom rätt styrmedel även snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen för både lätta och tunga fordon. EU rekommenderar varje medlemsstat att etablera en publik laddpunkt per tio registrerade laddbara bilar. Idag ligger Sverige på knappt en publik laddpunkt per 20 laddbara bilar, avslutar Mattias Bergman.

Nyregistreringar december 2021

Under december 2021 minskade personbilsregistreringarna med drygt 20 procent till 27 582, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, minskade med drygt 30 procent till 2 787 och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 25 procent till 541. Bussarna minskade med 70 procent, till 138.
Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, minskade med två procent i december, men andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 60,7 procent, jämfört med 49 procent i december 2020. Det är den högsta andelen någonsin under en enskild månad, samtidigt som december i fjol hade 335 fler registreringar. Elbilarna stod för drygt 36 procent av månadens registreringar och laddhybriderna för drygt 24 procent. Månadens mest registrerade bil var en elbil. Glädjande var även den höga andelen registreringar av eldrivna lätta lastbilar, nära 16 procent.
……………………………………………………………………………………………………………….
Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1-30 december. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i bilagorna. 
BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret. Den 7 januari presenteras det definitiva utfallet.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna, tabeller och diagram, finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.