Var fjärde ny bil laddbar i februari

- Var fjärde ny bil som registrerades i februari var laddbar, dvs elbil eller laddhybrid. Det är en dubbelt så hög andel som i februari förra året. Detta genererar minskade utsläpp. Trafikverket och Transportstyrelsens siffror visar att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med ungefär två procent under 2019 jämfört med 2018, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- De totala nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat i februari, som en följdeffekt av de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen vid årsskiftet. Nyregistreringarna av personbilar minskade med 6,3 procent och lätta lastbilar minskade med 38 procent. Det är en mindre nedgång än i januari. Nedgången i registreringarna på den svenska marknaden var väntad och kan inte kopplas till Coronaviruset, fortsätter Mattias Bergman.
 

Andelen laddbara bilar 25 procent i februari

- Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 95 procent i februari Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 25,1 procent i februari och hittills i år är andelen 27,7 procent, vilket kan jämföras med 12,4 procent januari-februari förra året. Årets prognos på andel laddbara är 30 procent. Av de laddbara bilarna under februari var drygt var tredje bil en SUV. SUV andelen av totalmarknaden är ca 35 procent. SUV segmentet är stort och växande globalt och för att fortsätta sänka CO2 utsläppen från fordonsflottan är detta segment prioriterat att elektrifiera. Viktigt att notera är att nästan 90 procent av de registrerade SUVarna är små och medelstora modeller som i många fall ersatt större Sedan och kombimodeller, säger Mattias Bergman.

- För att elektrifieringen av fordonsflottan ska fortsätta vara framgångsrik måste utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning påskyndas. Dessutom är det viktigt att stimulanser som finns vid köp av laddbara bilar inte försämras, vilket då riskerar att bromsa omställningen. Det bör vidare införas styrmedel som premierar även användningen av de renaste fordonen, t.ex. befrielse från trängselskatt, lägre parkeringskostnader och att laddhybrider tillåts köra i den strängaste miljözonen om de införs, fortsätter Mattias Bergman.

Ökad andel laddbara bilar ger minskade koldioxidutsläpp

- Förra veckan presenterade Trafikverket och Transportstyrelsen positiva siffror som visar att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med ungefär två procent under 2019 jämfört med 2018, från 122 g/km till 120 g/km. Enligt BIL Swedens beräkningar har den positiva utvecklingen fortsatt och accelererat i år. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar minskade med 16 procent, från 119 g/km per kilometer januari-februari förra året till 100 g/km januari-februari i år. Minskningen förklaras främst av den kraftigt ökade andelen laddbara bilar, säger Mattias Bergman.

Bensin- och dieselandelen minskar, andelen gasbilar ökar

- Samtidigt som laddbara bilar tagit marknadsandelar har andelen bensin- och dieselbilar minskat. I februari i år var 37,9 procent av nyregistreringarna bensinbilar och 26,5 procent dieselbilar. I februari förra året var 45,3 procent bensinare och 37,1 procent dieslar. Att andelen bensin och dieselbilar minskat förklaras också av den köprusch av sk malusbilar som skedde i december inför höjningen av fordonsskatten vid årsskiftet då WLTP-värden infördes i Bonus-malussystemet. Däremot ökade andelen gasbilar från fjolårets låga nivå på 0,4 procent till 1,6 procent i februari i år, säger Mattias Bergman.

Eldrivna lätta lastbilar ökar sin andel

- Eldrivna lätta lastbilar ökar sin andel av det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar. I februari i år var andelen eldrivna lätta lastbilar 5,7 procent jämfört med 3,7 procent i februari förra året. Totalmarknaden för lätta lastbilar sjönk med 38 procent i februari, vilket är en effekt av de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen 1 januari, säger Mattias Bergman.

Tunga lastbilar och bussar minskade i februari

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 7,7 procent i februari och har hittills i år minskat med 2,9 procent. Nyregistreringarna av bussar minskade med 54,4 procent i februari och har hittills i år minskat med 38,5 procent. Bussmarknaden är till stor del styrd av kommunernas upphandling vilket gör att marknaden ofta blir väldigt ryckig, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för februari omfattar registreringar från 1-28 februari

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se
 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.