Ökning av nyregistreringarna för personbilar i september

- Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,3 procent i september jämfört med september ifjol. Ökningen visar på en fortsatt återhämtning i förhållande till det mycket svaga andra kvartalet, då registreringarna minskade med 37 procent jämfört med samma period förra året.

Däremot har konjunkturen återhämtat sig något snabbare än vad vi bedömde i våras, vilket gör att vi justerar upp årets prognos för personbilar från 270 000 till 280 000, att jämföra med 330 000 vid årets ingång. Den återhämtning som vi nu ser förklaras till stor det av att biltillverkningen kommit igång och att man levererar bilar igen på tidigare order. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 18,2 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- För lätta lastbilar ser vi inte motsvarande återhämtning. Registreringarna minskade med 2,2 procent i september jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 41,1 procent. Det gör att vi justerar ner prognosen för lätta lastbilar från 38 000 till 33 000 för helåret, att jämföra med 47 000 vid årets början. Under perioden januari till augusti har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige minskat mest i hela EU. Förklaringen till nedjusteringen av prognosen beror dels på Coronakrisen, dels på att Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Vi har påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet, med kraftigt höjd malus, går tyvärr i motsatt riktning, fortsätter Mattias Bergman.

- Det finns en fortsatt stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen framöver, även om en återhämtning inletts. Höstbudgeten innehåller många positiva stimulanser av svensk ekonomi och även flera bra förslag för fordonsmarknaden som höjd bonus för elbilar, satsningarna på laddinfrastruktur och produktion av biodrivmedel, reduktionsplikten och satsningen på forskning. Vi saknar dock fler riktade åtgärder för fordonsmarknaden för att både stimulera marknaden och bidra till en grön omställning. De förändringar som regeringen aviserat i budgeten avseende sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt höjda förmånsvärden sänder helt fel signaler till marknaden. Risken finns att den gröna omställningen som påbörjats kommer att bromsas upp, säger Mattias Bergman.

Rekord för andelen laddbara bilar i september

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 34,4 procent av personbilsregistreringarna i september. Det är rekord för en enskild månad, och en väsentligt högre andel än i september förra året då andelen var 13,5 procent. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 27,9 procent jämfört med 11,2 procent samma period förra året. Vår prognos från i början på året om en andel på 30 procent laddbara bilar i år ligger fast. Den ökade andelen laddbara bilar har positiva effekter på koldioxidutsläppen från nya bilar, som hittills i år, minskat med 17 procent till 99 g/km, säger Mattias Bergman.

- Sverige tillhör ett av de få länder inom EU, som minskade sina koldioxidutsläpp från nya personbilar under 2019. För att den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp från nya bilar ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas och utvecklas. Förslagen i höstens budget om justerad bilförmån och att det inte sker en förlängning av nedsättningen av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar, riskerar att bromsa den positiva utvecklingen. Att sänka bonusen med i genomsnitt 10 000 kronor för laddhybrider är fel väg att gå, då de står för drygt två tredjedelar av de laddbara bilarna och är på kort sikt mycket viktiga för omställningen, säger Mattias Bergman.

Svag uppgång för tunga lastbilar och nedgång för bussar

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 0,7 procent i september. Uppgången i september förklaras av att aktiviteten inom industrin kommit igång och att man levererar ut på tidigare tecknade order som en följd av det ökade intresset för e-handel, vilket ökar transporterna. Hittills i år har nyregistreringarna av tunga lastbilar minskat med 28,2 procent. Satsningarna på laddinfrastruktur på tunga sidan, som regeringen nyligen presenterade, kommer att bidra till omställningen till tunga elektriska fordon, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar minskade med 16,3 procent, i september. Hittills i år har bussregistreringarna minskat med 5,6 procent. Bussmarknaden styrs till stor del av offentliga upphandlingar och har dessutom påverkats kraftigt negativt av Coronapandemin, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet med mer detaljerad information

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för september omfattar registreringar från 1-30 september.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.