Laddbara bilar ökar starkt, nu tre procent av alla personbilar i trafik

- Registreringarna av nya personbilar minskade med 5 procent i oktober jämfört med oktober ifjol. Trots att registreringarna minskade så visar detta på en fortsatt återhämtning i förhållande till det mycket svaga andra kvartalet, då registreringarna minskade med 37 procent jämfört med samma period förra året. Desto större ökning är det för laddbara bilar. Hittills i år har 66 730 laddbara bilar registrerats vilket är en ökning med 113 procent eller 35 410 bilar. Av alla personbilar i trafik är nu tre procent laddbara, varav en procent elbilar och två procent laddhybrider. Det är glädjande samtidigt som det visar på att omställningen kommer att ta tid. Det är värt att notera att oktober i fjol var en stark månad, till följd av att många passade på att köpa ny bil innan årsskiftet då den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,8 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.
 

Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar

- För lätta lastbilar går det fortsatt trögt. Registreringarna minskade med 11,1 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 38,2 procent. Under perioden januari till september har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige minskat mest i hela EU. Förklaringen till kräftgången för lätta lastbilar förklaras inte enbart av Coronakrisen, utan även av att Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Vi har påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år, med kraftigt höjd malus, går tyvärr i motsatt riktning, fortsätter Mattias Bergman.
 

Risk att den gröna omställningen hämmas

- Det finns en fortsatt stor osäkerhet om både pandemins utveckling och konjunkturutvecklingen framöver, även om en återhämtning inletts. De förändringar som regeringen aviserat i budgeten för nästa år innehåller flera positiva delar, men även delar som är djupt oroande som sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt på sikt generellt höjda förmånsvärden. Dessa justeringar sänder helt fel signaler till marknaden och risken finns att den gröna omställningen som påbörjats kommer att bromsas upp, säger Mattias Bergman.
 

Rekord igen för andelen laddbara bilar i oktober

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 36 procent av personbilsregistreringarna i oktober. Det är åter rekord för en enskild månad, och en väsentligt högre andel än i oktober förra året då laddbara bilar uppgick till 11,8 procent. Jämfört med ifjol har antalet laddbara bilar hittills i år ökat med 113 procent, där laddhybriderna står för den största uppgången med 162 procent samtidigt som elbilarna ökat med 44 procent. I antal handlar det om en ökning med 35 410 laddbara bilar, varav 29 750 är laddhybrider. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 28,9 procent jämfört med 11,3 procent samma period förra året. Det är i linje med vår prognos på 30 procent för 2020, säger Mattias Bergman.

 

- Sverige tillhör ett av de få länder inom EU, som minskade sina koldioxidutsläpp från nya personbilar under 2019. För att den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp från nya bilar ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas och utvecklas. Förändringarna som påverkar personbilsmarknaden under nästa år, som till exempel att nedsättningen av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar inte förlängs, bonusen för laddhybrider sänks och att förmånsvärdena höjs, riskerar att bromsa den positiva utvecklingen. En stor del av de laddbara bilarna köps av företag och inte av privatpersoner. De föreslagna justeringarna försämrar främst för personbilar och lätta lastbilar som nyttjas av företag och dess anställda, vilka går i bräschen för omställningen, säger Mattias Bergman.
 

Nedgång för tunga lastbilar och uppgång för bussar
- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 17,1 procent i oktober. Hittills i år har nyregistreringarna minskat med 27,1 procent. Nyregistreringarna av bussar ökade med 44,2 procent i oktober. Hittills i år har dock bussregistreringarna minskat med 3,6 procent. Bussmarknaden styrs till stor del av offentliga upphandlingar och har dessutom påverkats negativt av Coronapandemin, avslutar Mattias Bergman.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för oktober omfattar registreringar från 1-30 oktober. Oktober förra året hade en extra registreringsdag.
 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.
 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. 
När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se


Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet med mer detaljerad information.


Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.