Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden

- Nyregistreringarna av personbilar minskade med elva procent i januari. Nedgången var väntad mot bakgrund av kvardröjande effekter av Bonus-malussystemet och förlängda leveranstider i samband med införandet av den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Dessutom så jämför vi med ett mycket starkt januari förra året, som var den näst bästa januarimånaden någonsin för personbilar. Vi får räkna med tuffa jämförelsetal under hela första halvåret beroende på de höga registreringssiffrorna i fjol inför Bonus-malus den 1 juli. Vår totalmarknadsprognos för i år på 335 000 bilar innebär en minskning med drygt fem procent jämfört med 2018, till följd av ett svagare konjunkturläge. Andelen registreringar på juridisk person fortsätter att öka och uppgår till 66 procent, vilket kan kopplas till konjunkturläget och den fortsatta osäkerheten avseende styrmedel på fordonsmarknaden, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Samma mönster ser vi för lätta lastbilar. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton minskade med 25 procent. Till detta kan läggas att januari förra året var den bästa januari någonsin för lätta lastbilar. Tunga lastbilar över 16 ton minskade med nio procent, vilket ska jämföras med en stark januarimånad förra året, fortsätter Mattias Bergman.  

Laddbara bilar fortsätter att öka

- Det har varit en stark start på bilåret 2019 för laddbara bilar, där andelen i januari uppgick till 13 procent, vilket ligger i linje med vår prognos. De rena elbilarnas andel av de laddbara bilarna uppgår till 41 procent. Det är en kraftig uppgång jämfört januari förra året, då andelen laddbara bilar var sju procent och av dessa var elva procent rena elbilar, säger Mattias Bergman.

Relativt jämnt mellan bensin och dieselbilar i januari

- Under förra året hade bensindrivna personbilar i snitt nio procentenheter högre andel av nybilsmarknaden än dieselbilar. I januari i år översteg bensinbilarnas andel dieslarnas med tre procentenheter. Det är främst i större bilmodeller som dieseln har en stark ställning, då de mindre modellerna har ersatts med effektiva bensinmotorer. Dieselandelen sjönk kraftigt i juli förra året, direkt efter införandet av Bonus-malus, men har därefter successivt ökat varje månad. Minskningen av dieselandelen som pågått sedan toppåret 2012, verkar nu att ha planat ut. Det är viktigt och komma ihåg att nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Ökad inblandning av biodrivmedel i dieselbränslet, bl.a. HVO, bidrar dessutom till att reducera koldioxidutsläppen och därmed klimatutsläppen från dieselbilar, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

Nyreg 1190x500.jpg

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.