Laddbara fordon växer på en ryckig marknad

- Uppgången för laddbara bilar fortsätter och ökade i antal med 60 procent i juni jämfört med juni förra året. Efterfrågan på laddbara bilar är fortfarande större än utbudet. Försenat produktutbud kopplat till godkännande enligt den nya mätmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) tillsammans med långa leveranstider håller tillbaka omställningen i det korta perspektivet, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- De totala nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat i juni. Personbilsregistreringarna minskade med 52 procent och lätta lastbilar minskade med 73 procent jämfört med juni förra året. Minskningen förklaras av att det var rekordhöga registreringar i juni ifjol (+73 procent för personbilar och +193 procent för lätta lastbilar) inför införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus. Många passade då på att köpa och registrera sk Malusbilar innan 1 juli för att undvika den kraftiga höjning av fordonsskatten, som Bonus-malussystemet innebär, fortsätter Mattias Bergman.

Ryckig bilmarknad

- Det har varit en extremt ryckig bilmarknad under det senaste året framför allt beroende på Bonus-malussystemet. Sedan Bonus-malussystemets införande förra sommaren har registreringarna sakta återhämtat sig månad för månad. Vi riskerar nu att få ytterligare en ryckighet om den nya mätmetoden för bilars koldioxidutsläpp, WLTP, skulle tillåtas slå igenom på Bonus-malussystemet redan från 2020. Det skulle återigen innebära en betydande höjning av fordonsskatten för många bilar från kommande årsskifte och även risk för att en del laddhybrider mister klimatbonusen, säger Mattias Bergman.

- Vi anser att regeringen bör avvakta med införandet av WLTP fullt ut tills den större genomgången av Bonus-malus-systemet som aviserats i 73-punktsprogrammet till 2021, innan några förändringar görs. Det är viktigt för både konsumenter och branschen att ha tillräcklig framförhållning, och det blir det inte till
1 januari 2020. Om de högre WLTP-värdena införs i Bonus-malussystemet bör skatteskalorna justeras så att fordonsskatten inte höjs jämfört med när systemet infördes. Fordonsindustrin är positiva till införandet av WLTP, samtidigt är det viktigt att påpeka att ett fordon har i verkligheten samma koldioxidutsläpp både före och efter ett införande av WLTP-värden i Bonus-malussystemet, fortsätter Mattias Bergman.


Laddbara bilar växer

- Antalet nyregistreringar av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 60 procent i juni och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 9,9 procent jämfört med tre procent i juni förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar tio procent mot 4,1 procent samma period förra året. Uppgången har varit särskilt stor för rena elbilar som ökat med 275 procent hittills i år. Vår prognos, för året, på en andel laddbara bilar på 13 procent ligger kvar, säger Mattias Bergman.

- Den ökade andelen laddbara bilar kräver att vi skyndar på utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning och här välkomnar vi regeringens förnyade satsning på Klimatklivet i vårändringsbudgeten. Dessutom bör stimulanser införas inte bara vid nybilsköpet utan även vid nyttjandet av de renaste fordonen, t.ex. befrielse från trängselskatt och billigare parkering. Vidare bör laddhybrider tillåtas köra i den strängaste miljözonen, fortsätter Mattias Bergman. 

Prognoserna ligger fast

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att bilmarknaden har utvecklats som förväntat. Tuffa jämförelsetal mot förra året har medfört minussiffror. Under det andra halvåret i år kan vi dock räkna med plussiffror, eftersom andra halvåret ifjol var svagt beroende på dels Bonus-maluseffekten, dels förlängda leveranstider för personbilar, som en följd av den nya testmetoden WLTP. Våra prognoser för i år på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger fast. Slår prognoserna in blir 2019 det sjätte bästa året någonsin för personbilar och det fjärde bästa för lätta lastbilar, säger Mattias Bergman.

Lätta lastbilar minskade som väntat, kraftig uppgång för tunga lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade med 73 procent i juni. Nedgången var väntad mot bakgrund av de rekordhöga siffrorna i juni förra året, som beror på att många registrerade sina fordon innan Bonus-malussystemet med sin kraftigt höjda fordonsskatt trädde ikraft. Den positiva utvecklingen med en ökad andel elektrifierade fordon märks också för lätta lastbilar. Nyregistreringarna av eldrivna lätta lastbilar var sex gånger så hög i juni i år jämfört med juni ifjol och andelen eldrivna lätta lastbilar var 3,3 procent, jämfört med 0,2 procent i juni förra året. Det råder stor osäkerhet kring regelverk och skatter som påverkar försäljningen av lätta lastbilar, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton fördubblades i juni, Den kraftiga uppgången förklaras främst av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni. Även nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt i juni bland annat som en följd av kravet på nya färdskrivare, säger Mattias Bergman.

Ökad förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och fler gamla bilar skrotas ut är viktigt ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. En ny bil som säljs idag släpper till exempel bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet, säger Mattias Bergman.

- Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Exempel på trafiksäkerhetshöjande system som är standard på nya bilar är krockkuddar och antisladdsystem. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 91 procent av de nya bilar som registrerats jan-maj i år, vilket kan jämföras med 83 procent samma period förra året, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

Nyreg 1190x500.jpg
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsstatistiken presenteras den 1 juli kl 9 i samband med BIL Swedens seminarium i Almedalen, Skeppsbron 2-4.
 

Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 1-28 juni.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När de sista dagarna i månaden infaller på en helgdag, som nu i juni, kommer eventuella registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i nästa månads-siffror.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.