Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april

- Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 44 procent i april jämfört med april förra året. Uppgången var särskilt stor för rena elbilar, plus 271 procent. Närmare hälften av de laddbara bilarna i april i år var rena elbilar, jämfört med knappt var femte i april förra året. Totalmarknaden för nya personbilar minskade däremot med 11,6 procent. Det var väntat med en nedgång då vi har den bästa högkonjunkturen bakom oss och i linje med vår prognos för året. April förra året var den bästa aprilmånaden någonsin för nya personbilar med ökad efterfrågan inför det nya skattesystemet som infördes i juli. Den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som medfört förlängda leveranstider, har en fortsatt negativ påverkan på registreringstakten med långa leveranstider för många modeller, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Ökad andel laddbara bilar – viktigt steg för att nå våra klimatmål

- Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 10,1 procent i april jämfört med 6,2 procent i april förra året. Under de fyra första månaderna i år var andelen 12,4 procent mot 6,7 procent motsvarande period förra året. Det är en glädjande utveckling och ett viktigt steg på vägen mot att minska utsläppen. Det ökade antalet laddbara bilar på våra vägar sätter fingret på behovet av att utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning påskyndas. Andra åtgärder som bör vidtas är att introducera styrmedel även för användandet av laddbara bilar och inte bara vid köptillfället, säger Mattias Bergman.

Stabilisering av dieselandelen

- Andelen dieslar av nybilsregistreringarna var 38,5 procent i april, vilket är nästan samma andel som i april förra året, 39,3 procent. Minskningen av dieselandelen som pågått sedan toppåret 2012, då andelen var 67 procent, har planat ut och stabiliserat sig på nivån 35-40 procent. För att klara klimatmålen till 2030 är de energieffektiva dieselbilarna, som alltmer körs på en ökad andel biodrivmedel i bränslet, en viktig pusselbit. Under senare tid har antalet godkända modeller för HVO100 ökat. Avgörande för omställningen är att vi ökar tillgången och distributionen av biodrivmedel. Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt, fortsätter Mattias Bergman

Minskning för lätta lastbilar, ökning för tunga lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade med 15,4 procent i april. På samma sätt som för personbilar var nedgången väntad eftersom vi jämför med mycket starka siffror förra året. April förra året var all time high för en aprilmånad för lätta lastbilar. De höga registreringarna förra året beror bland annat på att många passade på att investera i en ny lätt lastbil innan Bonus-malus systemet för lätta fordon med sin kraftigt höjda fordonsskatt trädde ikraft 1 juli. Antalet eldrivna lätta lastbilar tredubblades i april och andelen eldrivna lätta lastbilar var fyra procent. För att den positiva utvecklingen för eldrivna lätta lastbilar inte ska motverkas måste förordningen om klimatbonus ändras så att dessa fordon kan registreras med t.ex. inredning för hantverkare och fortfarande omfattas av klimatbonus, säger Mattias Bergman.

- Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,6 procent i april. En bra konjunktur och ökad e-handel medför ökad efterfrågan på transporter och behov av att investera i nya lastbilar, avslutar Mattias Bergman.
 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

Nyreg 1190x500.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 30 mars-30 april.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.