Bonus-malussystemet gav uppgång på fordonsmarknaden i augusti

- Uppgången på bilmarknaden fortsatte som väntat även i augusti. Personbilsregistreringarna ökade med 19,5 procent och lätta lastbilar ökade med hela 232 procent jämfört med augusti förra året. Årets augusti är den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den bästa augusti någonsin för lätta lastbilar. Att uppgången blev så pass stor förklaras av att det var låga registreringar i augusti förra året, framför allt för lätta lastbilar, vilket var en följdeffekt av mycket höga registreringar innan det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus trädde ikraft vid halvårsskiftet. Oro för hur beskattningen kan komma att ändras vid årsskiftet har också påverkat, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Vänta till nästa årsskifte med att införa WLTP i Bonus-malussystemet
- Fordonsindustrin är positiv till att införa WLTP i Bonus-malussystemet. Däremot uppmanar vi regeringen att inte införa den nya mätmetoden för bilars koldioxidutsläpp, WLTP, i Bonus-malussystemet redan från årsskiftet, utan avvakta till den större genomgång av systemet som aviserats till år 2021. WLTP-värdena för koldioxidutsläppen ligger ca 20-25 procent högre för personbilar och ca 30 procent högre för lätta lastbilar jämfört med värdena enligt den mätmetod, NEDC, som används i Bonus-malussystemet idag. I verkligheten har dock en bil samma koldioxidutsläpp både före och efter ett införande av WLTP-värden i Bonus-malussystemet. Skulle WLTP införas utan några justeringar innebär det återigen en mycket kraftig höjning av fordonsskatten. Så sent som förra halvårsskiftet skedde en större höjning av fordonsskatten. En kraftig fordonsskattehöjning slår hårt mot personbilar, men framför allt mot lätta lastbilar, som ofta används av olika typer av hantverkare, och det vore olyckligt i ett läge när vi ser en avmattning av konjunkturen. Fordonsbranschen och konsumenterna behöver långsiktiga, transparenta och logiska styrmedel, säger Mattias Bergman.

Risk att bilar med lägre koldioxidutsläpp bromsas upp
- Efterfrågan är fortfarande högre än utbudet för många modeller pga långa leveranstider. Det begränsade utbudet inom många fordonsklasser gör att köparna inte idag kan välja fordon med lägre utsläpp utan endast kan välja att betala högre skatt och klarar man inte det så tvingas man avstå från köp och fortsätta köra äldre fordon. Inom de kommande två åren lanseras ytterligare ca 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden vilket då ger konsumenterna fler val. Det är då extra viktigt att ökningen av antalet nya klimatbonusbilar och bilar med lägre koldioxidutsläpp inte bromsas upp, vilket blir fallet om WLTP införs utan justeringar vid beräkningen av vilka laddhybrider som har rätt till klimatbonus. Inte minst med tanke på Sveriges ambitiösa mål med 70 procents reduktion av klimatpåverkan från transportsektorn, säger Mattias Bergman.

Rena elbilar ökar
- Rena elbilar, dvs bilar som drivs med enbart el, ökade med 71 procent i augusti och med 213 procent januari-augusti. Hittills i år har rena elbilar en andel av totalmarknaden på 4,7 procent jämfört med 1,3 procent samma period förra året. Slår man ihop rena elbilar och laddhybrider, så är var tionde ny bil som nyregistrerats hittills i år laddbar, säger Mattias Bergman.

Lätta lastbilar ökade med 232 procent i augusti
- Registreringarna av lätta lastbilar ökade med hela 232 procent i augusti. Den kraftiga uppgången förklaras till stor del av en mycket svag augusti förra året, beroende på Bonus-malus-effekten. Det var rekordhöga registreringar i juni innan Bonus-malus trädde ikraft och sedan en kraftig nedgång månaderna därefter. Kravet från 1 september i år att alla nyregistrerade lätta lastbilar måste vara godkända enligt testmetoden WLTP har givit en extra skjuts åt årets augustiregistreringar, som var de högsta någonsin för en augustimånad. Andelen eldrivna lätta lastbilar har ökat från 0,9 procent januari-augusti förra året till 3,2 procent samma period i år. En viktig orsak till den ökade andelen är att nya eldrivna lätta lastbilar får en klimatbonus på 60 000 kr från 1 juli förra året, motsvarande det som eldrivna personbilar får, säger Mattias Bergman.

Minskning för tunga lastbilar även i augusti, ökning hittills i år
- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade även i augusti. Minskningen var 39 procent. Nedgången i både juli och augusti är naturlig efter den kraftiga uppgång vi hade i juni som en följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni. Under de första åtta månaderna i år har dock registreringarna ökat med 16 procent, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Nyreg 1190x500.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 augusti-30 augusti.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag, som skedde i augusti, kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.