Bilregistreringarna ökade som väntat kraftigt i juli

- Det blev som väntat en kraftig uppgång i juli för nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar. Personbilsregistreringarna ökade med 89 procent och lätta lastbilar ökade med 219 procent jämfört med juli förra året. Uppgången beror på att det var låga registreringar i juli ifjol som en följdeffekt av de rekordhöga registreringarna i juni inför införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus. Årets prognos på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger kvar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Avvakta med att införa WLTP i Bonus-malussystemet

- Den svenska bilmarknaden har varit extremt ryckig under det senaste året, framför allt beroende på införandet av Bonus-malussystemet. Tyvärr introducerades Bonus-malussystemet med den gamla testmetoden NEDC precis innan den nya testmetoden WLTP lanserades inom EU. För att undvika ytterligare ryckigheter på marknaden, som försvårar planeringen för både konsumenter och bilbranschen, bör regeringen besluta om att avvakta införandet av den nya mätmetoden för bilars koldioxidutsläpp, WLTP, i Bonus-malussystemet. Istället för att införa den nya mätmetoden vid årsskiftet bör det genomföras i samband med den större genomgång av systemet som aviserats i 73-punktsprogrammet, som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om till 2021. Att justera Bonus-malussystemet två gånger inom loppet av två år skulle skapa stor osäkerhet och förvirring för konsumenterna, säger Mattias Bergman.

- Ett fullt genomslag av WLTP-värdena i Bonus-malussystemet skulle innebära en betydande höjning av fordonsskatten för många bilar och risk för att en del laddhybrider mister klimatbonusen, just när dessa fordon som bäst behövs för klimatomställningen. Skulle trots allt WLTP-värdena införas redan från 2020 bör skatteskalorna justeras så att fordonsskatten inte höjs jämfört med när systemet infördes. Fordonsindustrin är positiva till mätmetoden WLTP, samtidigt är det viktigt och komma ihåg att ett fordon i verkligheten har samma koldioxidutsläpp både före och efter ett införande av WLTP-värden i Bonus-malussystemet, fortsätter Mattias Bergman.

Var tionde ny bil var laddbar i juli

- Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att gå starkt, och uppgår i juli månad till tio procent av totalmarknaden. Det är framför allt rena elbilar som växer med en fördubbling, 107 procent, jämfört med juli föregående år. Rena elbilar utgör nu närmare hälften av alla laddbara bilar jämfört med en femtedel i juli förra året. Det relativt låga antalet registrerade laddhybrider är till stor del kopplat till utbudet och inte efterfrågan, där långa leveranstider från flera leverantörer påverkat månadens registreringar, säger Mattias Bergman.
 

Lätta lastbilar plus 219 procent i juli

- Uppgången för lätta lastbilar i juli med 219 procent förklaras, på samma sätt som för personbilar, av att vi jämför med låga julisiffror ifjol. Bonus-malussystemet, med sin kraftiga höjning av fordonsskatten, gav mycket höga registreringar i juni förra året och därefter låga registreringar i juli. Utvecklingen är positiv när det gäller andelen eldrivna lätta lastbilar, bland annat beroende på att klimatbonusen på 60 000 kr som gäller för eldrivna personbilar även gäller för lätta lastbilar med nollutsläpp. Hittills i år är andelen eldrivna lätta lastbilar 3,4 procent, jämfört med 0,7 procent samma period förra året, säger Mattias Bergman.

Minskning för tunga lastbilar i juli som förväntat men ökning hittills i år

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 46 procent i juli, efter den kraftiga uppgången i juni som framför allt förklaras av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni. Ackumulerat från årets början har registreringarna dock ökat med 24 procent, ett tecken på en bra konjunktur med stor efterfrågan på transporter, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Nyreg 1190x500.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 29 juni-31 juli.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När de sista dagarna i månaden infaller på en helgdag, som skedde i juni, kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringssiffror.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.