Ett ryckigt 2018 med stor omställning, och fortsatt höga registreringar

• Tredje bästa året för nya personbilar: 353 666 under 2018, där 64 % av registreringarna gjordes under första halvåret till följd av det nya skattesystemet Bonus-malus. Andelen laddbara fordon fortsätter att öka. • Rekord för nya lätta lastbilar: 56 617 under 2018, där 72 % av registreringarna gjordes under första halvåret. • Rekord för nya tunga lastbilar över 16 ton: 6 203 under 2018 • Prognos för 2019: 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar


- När vi summerar bilåret 2018 kan vi konstatera att det blev det tredje bästa året någonsin för personbilar och all time high för både lätta och tunga lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar minskade enligt preliminära siffror med 6,8 procent jämfört med rekordåret 2017 och uppgick till 353 666 bilar. Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade och nådde rekordnivåerna 56 617 resp 6 203, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden.

- Bilåret 2018 präglades av en ryckighet, med ett starkt första halvår och ett betydligt svagare andra halvår. Förklaringen ligger framför allt i införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från halvårsskiftet. Många passade på att köpa och registrera sk Malusbilar innan den 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten, som Bonus-malussystemet innebär. Följdeffekten blev kraftigt minskade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar under andra halvåret. För personbilarnas del förstärktes nedgången under hösten av förlängda leveranstider för vissa modeller som en följd av brist på testkapacitet i Europa för att få nya bilmodeller godkända enligt den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som infördes 1 september. Effekterna av både Bonus-malus och WLTP har successivt klingat av och kommer fortsätta att göra så in på 2019, fortsätter Anders Norén.

- Vi nådde inte riktigt upp till vår prognos för 2018 på 360 000 personbilar, medan prognosen på 54 000 lätta lastbilar överträffades, säger Anders Norén.

- Fordonsindustrin och den svenska marknaden genomgår en kraftig omställning mot renare, säkrare och effektivare fordon. Industrin gör miljardinvesteringar i nya fordon och tjänster som samtidigt kräver stora investeringar i infrastruktur, styrmedel och kundernas kunskap. Nya fordon som lanserats på marknaden har ännu inte fått fullt genomslag bl a till följd av begränsad produktionskapacitet, säger Anders Norén.

Prognos för personbilar under 2019: 335 000
- Vår prognos för 2019 är 335 000 nya personbilar, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med 2018. Vår prognos om minskade registreringar i år ska ses mot bakgrund av industrins omställning i kombination med att konjunkturen är på väg in i en avmattningsfas. Det nya skattesystemet leder troligen till att många potentiella kunder av malusfordon avvaktar att köpa ett nytt fordon för att undvika den förhöjda skatten. Samtidigt är det ett mycket starkt bilår, säger Anders Norén.

Laddbara bilar ökade med nästan 50 procent 2018 – fortsatt uppgång väntas under 2019
-  Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 46,6 procent under 2018 och andelen laddbara bilar var 8,0 procent, vilket kan jämföras med 5,1 procent året innan. Vi hade i början på året en prognos för andelen laddbara bilar under 2018 på drygt nio procent. Utfallet blev åtta procent, vilket delvis förklaras av en begränsad produktionskapacitet hos tillverkarna, säger Anders Norén.

- Vår prognos är att andelen laddbara bilar kommer att öka till 13 procent under 2019. De flesta laddbara bilar är fortfarande laddhybrider men andelen rena elbilar ökar. Ökat modellutbud och ökad produktionskapacitet hos tillverkarna ligger bakom ökningen. Drygt tio nya laddbara bilmodeller kommer att lanseras under 2019. För att få en snabbare omställning till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt styrmedel på plats så att infrastruktur och efterfrågan ökar i takt med att utbudet nu förväntas växa, fortsätter Anders Norén.

Bensinbilar större än dieselbilar på nybilsmarknaden under 2018
- Bensinbilar hade under 2018 en högre andel av nybilsmarknaden än dieselbilar. Samtliga år t.o.m. 2008 var bensinbilar störst men under perioden 2009-2017 var dieselbilar störst. Under 2018 var 46,9 procent av nyregistreringarna bensindrivna bilar jämfört med 37,9 procent för dieseldrivna. Den minskade dieselandelen under senare år förklaras av ett ökat utbud av elbilar, laddhybrider och elhybrider, men också av att det skett en omställning från diesel till bensin för de flesta mindre bilmodeller genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer, säger Anders Norén.

Rekordsiffror för lastbilar under 2018
- Både lätta och tunga lastbilar nådde rekordnivåer under 2018. Lätta lastbilar med högst 3,5 tons totalvikt ökade med 2,2 procent och nådde rekordnivån 56 617. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 0,1 procent och slog med knapp marginal det tidigare rekordet från 2017. Rekordnivåerna förklaras i huvudsak av en stark konjunktur som genererar ett stort behov av transporter. Omställningen mot en ökad e-handel innebär också ökat transportbehov. För lätta lastbilar var det ett turbulent år, med en mycket kraftig uppgång av registreringarna innan halvårsskiftet beroende på effekterna av Bonus-malussystemet och därefter kraftig minskning under andra halvan av 2018, säger Anders Norén.

Prognos för lätta lastbilar under 2019: 50 000
- Vi bedömer att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 50 000 fordon under 2019, vilket är en minskning med 11,7 procent jämfört med 2018. På samma sätt som för personbilar väntas avmattningen i konjunkturen resultera i minskade registreringar av lätta lastbilar i år. Noterbart är att antalet laddbara lätta lastbilsmodeller ökar under 2019, säger Anders Norén.

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten
- Det är viktigt ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt att vi får en ökad förnyelse av bilparken så att fler nya bilar kommer ut på våra vägar samtidigt som gamla bilar skrotas ut. En ny bil idag släpper t.ex. bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet. Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Trafiksäkerhetshöjande system som krockkuddar och antisladdsystem, är idag standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 86 procent av de nya bilar som registrerades under 2018, vilket kan jämföras med 79 procent under 2017, avslutar Anders Norén.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

FörsäljningPS.jpg

 

Nyregistreringar december 2018
Under enbart december 2018 minskade personbilsregistreringarna med 34,4 procent till 22 937, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar högst 3,5 ton minskade med 25,5 procent till 3 936 och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 6,8 procent till 536. Det var två färre registreringsdagar i december 2018 jämfört med december 2017, vilket har påverkat nedgången. Två färre registreringsdagar motsvarar ca tio procent färre registreringar.

Nyregistreringarna av laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) ökade med 23,7 procent i december och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar var 11,7 procent, jämfört med 6,2 procent i december 2017. Andelen klimatbonusbilar, dvs elbilar, laddhybrider med koldioxidutsläpp högst 60 gram per km samt gasbilar, uppgick till 12,4 procent i december.

Andelen dieselbilar i december var 35,0 procent jämfört med 44,8 procent i december 2017. Andelen bensindrivna bilar var 46,6 procent jämfört med 41,9 procent i december 2017.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden, tfn 076-145 00 47 eller mail: anders.noren@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.