Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli

- Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,2 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin för juli, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den svenska ekonomin går på högvarv, vilket också återspeglar sig i en mycket stark bilmarknad. Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur bekräftades återigen när SCB under förra veckan publicerade urstarka BNP-siffror, och även av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juli som visade på ett fortsatt mycket positivt stämningsläge i svensk ekonomi. Detta talar för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, och vår prognos på 375 000 bilar i år är den högsta siffran någonsin sedan vi började mäta 1942, fortsätter Bertil Moldén.

Varannan ny bil dieseldriven

- Nya dieselbilar är populära hos bilköparna, även om dieselandelen sjunkit jämfört med toppåret 2012 då två tredjedelar av nyregistreringarna var dieslar. I juli och hittills i år är varannan ny bil dieseldriven, säger Bertil Moldén.

- Det är viktigt och komma ihåg att de förslag om restriktioner för dieselbilar som förts fram i både Sverige och andra länder avser äldre dieselbilar. Exempelvis handlar förslagen om att införa förbud för äldre dieselbilar att köra inom sk miljözoner i vissa städer. Nya dieselbilar som säljs idag uppfyller de sk Euro 6 kraven och omfattas inte av förbudsförslagen, fortsätter Bertil Moldén.

- Talet om risk för en billånebubbla på dieslar är starkt överdrivet. Detta av bland annat följande skäl: det är brist på begagnade bilar inom den etablerade bilhandeln, vilket talar för höga inbytespriser, vilket gäller även dieselbilar. När bilköparen lånar till sitt bilköp, så belånar man ofta sin bostad med bra villkor. Privatpersoner väljer i allt större utsträckning privatleasing utan restvärdesrisker. Bilhandeln har oftast säkrat sina restvärden via finansbolag, sin generalagent eller tillverkaren, förklarar Bertil Moldén.

- Det är också viktigt och notera att ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, bl.a. tallolja, bidrog till att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med ca fem procent under 2016 enligt Trafikverkets preliminära beräkningar, säger Bertil Moldén.

Lätta lastbilar näst högsta någonsin för en julimånad

- Även om registreringarna av lätta lastbilar minskade med 8,5 procent i juli, så är det den näst högsta siffran någonsin för en julimånad. Nedgången i juli kan ses som en rekyl efter den kraftiga uppgången i juni. Tunga lastbilar över 16 ton minskade med 2,4 procent i juli. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 8,4 procent och tunga lastbilar har ökat med 6,3 procent. Den starka lastbilsmarknaden förklaras av högkonjunkturen i Sverige och det ökade transportbehov som det medför, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökat 34 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som släpper ut högst 50 g koldioxid per km, har ökat med 34 procent hittills i år, räknat från en låg bas. I juli var uppgången 12,5 procent. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 4,1 procent januari-juli i år jämfört med 3,2 procent samma period förra året, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF

nyregjuli17manadBild1.jpg

Ökning för personbilar och minskning för lastbilar i juli

Under juli registrerades 24 722 nya personbilar, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 3,1%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 7,6% under juli till 2 873. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 8,1%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 8,5% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 2,4% i juli. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 8,4% och tunga lastbilar har ökat med 6,3%.

48,2 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 4,3% i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 48,2%. I juli förra året var dieselandelen 51,4%. Hittills i år ligger dieselandelen på 51,9% jämfört med 54,1% samma period förra året.

15,0 procent miljöbilar i juli

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juli uppgick till 3 697 och miljöbilsandelen till 15,0% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,1%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till
1 087 st i juli jämfört med 966 st samma månad förra året. Jan-juli i år nyregistrerades 8 983 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 6 713 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 11 st i juli i år jämfört med 15 st i juli förra året. Jan-juli i år registrerades 202 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 144 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.