Rekordvärme i bilhallarna i juni - plus 26 procent

- Juni var ännu en het månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 26 procent, vilket är sjätte månaden i rad med plussiffror. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är sjunde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket stark fordonsmarknad, där personbilarna ökat med 18 procent, lätta lastbilar har ökat med 13 procent och tunga lastbilar över 16 ton har ökat med 24 procent jan-juni i år. Vi tror att den positiva utvecklingen både för personbilar och lastbilar fortsätter under resten av året. Den successiva återhämtningen i den svenska ekonomin, ökade disponibla inkomster hos hushållen, mycket låga räntor och en bra balans på begagnatmarknaden talar för detta, fortsätter Bertil Moldén.

Ökad andel privatpersoner som köper ny bil

- Som en följd av hushållens ökade köpkraft har andelen privatpersonser som köper ny bil ökat hittills i år. Under det första halvåret i år svarade fysiska personer för 36 procent av nybilsmarknaden jämfört med 32 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

Kraftig uppgång för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har tagit rejäl fart under de senaste månaderna. I juni sexdubblades nyregistreringarna av supermiljöbilar jämfört med juni förra året och hittills i år har registreringarna ökat med 158 procent. Supermiljöbilarna svarade under första halvåret för 1,4 procent av totalmarknaden jämfört med 0,6 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

- Om nuvarande positiva trend för supermiljöbilar håller i sig under resten av året, vilket våra prognoser tyder på, så kommer redan tilldelade medel för supermiljöbilspremien inte att räcka till för i år. BIL Sweden har i en skrivelse till berörda ministrar begärt att regeringen omgående lämnar besked om att ytterligare medel kommer att tillföras så att alla supermiljöbilar som nyregistreras i år verkligen får supermiljöbilspremie, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under juni registrerades 28 749 nya personbilar, vilket är en ökning  med 25,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni har registreringarna ökat med 17,7 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 13,9 % under juni till 3 940. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juni med 13,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 27,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,0 % och tunga lastbilar har ökat med 23,7 %.

60,8 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 22,5 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 60,8%. Juni förra året var dieselandelen 62,4%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,5 % jämfört med 63,7 % samma period förra året.

18,4 procent miljöbilar i juni

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juni uppgick till 5 290 och miljöbilsandelen till 18,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 602 st i juni i år och jan-juni i år till 2 156 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. juni i år registrerats 4 811 supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 4 630 supermiljöbilar.

Regeringen har avsatt pengar till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014 och det antalet bilar kommer vida överträffas innan årsskiftet. Vi signalerar därför redan nu att extra medel måste anslås!


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 21 st i juni i år jämfört med 31 st i juni förra året. Jan-juni  i år registrerades 130 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 129 st samma period förra året.(korrigerade uppgifter för eldrivna lätta lastbilar jämfört med det pressmeddelande som gick ut kl 09.00)

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.