Urstark bilmarknad under 2014

• 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 • Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar

- 2014 blev ett mycket starkt bilår med 304 000 nya bilar, vilket är en uppgång med 13 procent jämfört med 2013 och det sjunde bästa året någonsin för personbilar, sedan vi började mäta 1946. Även lätta lastbilar gick mycket starkt och ökade med 12 procent till 42 000 fordon. Det innebär att 2014 blev det tredje bästa året hittills för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.                                      

Prognos för personbilar under 2015: 290 000

- Vi tror på en fortsatt stark bilmarknad i år och vår prognos är 290 000 personbilar. Genomsnittet för de senaste tio åren är 278 000 bilar, så 290 000 bilar är en mycket bra siffra. Om prognosen slår in blir 2015 det tionde bästa året någonsin, säger Bertil Moldén.

- Förutsättningarna är goda för en bra bilmarknad även i år. Positiva faktorer är ökade disponibla inkomster, nollränta, låg inflation, hushållens finansiella förmögenhet ökar, stabilt konsumentförtroende, ökad sysselsättning och minskade varsel. En annan positiv faktor för nybilsförsäljningen är situationen på begagnatmarknaden där det råder brist på begagnade bilar inom bilhandeln, vilket gör att nybilsköparen kan få bra betalt för sin inbytesbil. Samtidigt innebär amorteringskrav och en oerhört stor politisk osäkerhet risker på nedåtsidan, men de positiva faktorerna överväger helt klart, fortsätter Bertil Moldén.

Prognos för lätta lastbilar under 2015: 41 000

- Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att minska något till 41 000 fordon under 2015, jämfört med 2014 års siffra på 42 000. Slår prognosen in blir 2015 det fjärde bästa året för lätta lastbilar. En successivt förbättrad konjunktur och ökad ekonomisk aktivitet hos småföretagare och hantverkare tillsammans med bibehållna ROT avdrag gör att vi tror på en fortsatt stark marknad för lätta lastbilar i år. Till detta kan läggas ökade infrastrukturinvesteringar typ Förbifart Stockholm som kräver många nya servicebilar, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade kraftigt förra året

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till drygt 4 600 bilar under 2014, vilket är en tredubbling jämfört med året innan. Registreringarna hade kunnat bli ännu högre om inte tilldelade medel till supermiljöbilar hade tagit slut redan under augusti och något besked från politikernas sida om tilldelning av mer pengar kom inte förrän de absolut sista arbetsdagarna på året, säger Bertil Moldén.

- BIL Sweden varnade redan för ett år sedan om att tilldelade medel inte skulle räcka till alla nyregistrerade supermiljöbilar under 2014. Vi har varit starkt kritiska till politikernas senfärdighet med att ge besked om ytterligare medel. Det är glädjande att riksdagen nu äntligen beslutat om att tilldela 215 miljoner kr till supermiljöbilspremien för 2015, som även kan användas för retroaktiv utbetalning till de bilar som registrerats under 2014 som inte fått någon premie, fortsätter Bertil Moldén.

- Vi vill höja ett varningens finger att politikerna måste vara uppmärksamma på utvecklingen av nyregistreringarna av supermiljöbilar i år, så att ytterligare medel snabbt kan tillföras vid behov. Detta för att inte upprepa samma misstag som ifjol. Långsiktiga och klara besked om vilka regler som gäller är avgörande för att kunna bibehålla den positiva utvecklingen för supermiljöbilar och de effekter det har på sjunkande koldioxidutsläpp för nya personbilar, säger Bertil Moldén.

Tjänstebilar och förmånsbilar

- Även när det gäller tjänstebilsbeskattningen kräver vi långsiktiga och klara besked. Vi måste ha besked om vilka regler som kommer gälla från 1 januari 2017, då den nuvarande 40%-iga nedsättningen av förmånsvärdet på laddbara bilar och gasbilar löper ut, säger Bertil Moldén.

- En leasingperiod är normalt på 36 månader och den som idag tecknar ett leasingkontrakt vet bara hur reglerna ser ut de kommande 24 månaderna. Det är att likna vid en ishockeymatch där domaren berättar om vilka regler som gäller period 1+2. När det gäller period 3 kommer reglerna ändras men det berättar domaren först senare under matchen, vilket naturligtvis inte är rimligt. Ett sätt att råda bot på denna osäkerhet vore om nuvarande regelverk med 40% nedsättning av förmånsvärdet skulle gälla under hela leasingperioden, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


Bild1

Ökade registreringar av personbilar och lastbilar under 2014

Under 2014 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 303 866 nya personbilar, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med 2013 års siffra på 269 599. 2014 års siffra är den sjunde bästa någonsin och ligger högre än genomsnittet för de senaste tio åren som var 278 000. De totala lastbilsregistreringarna under 2014 uppgick till 47 171, en ökning med 11,7%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 41 922, vilket var en ökning med 12,3%. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 8,4%, till
4 710 fordon.

Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 2,4 %, vilket är tolfte månaden i rad med ökade registreringar. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 6,6 %, lätta lastbilar ökade med 11,8 % (trettonde månaden i rad med plussiffror) och tunga lastbilar minskade med 26,0 %. Nedgången för tunga lastbilar i december förklaras av att registreringarna i december 2013 var mycket höga inför införandet av de skärpta avgaskraven Euro VI från 1 januari 2014.

17,5% miljöbilar under 2014

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under 2014 uppgick till 53 027 och miljöbilsandelen till 17,5 %, enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 1 januari 2013. Under 2013 uppgick motsvarande miljöbilsandel till 11,1 %.

59,3% dieselbilar under 2014

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade under 2014 med 8,2 % till 180 082. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,3 % under 2014. Under 2013 var dieselandelen 61,7 %.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 403 st i december 2014 och till 4 656 st jan-dec 2014. Under helåret 2012 nyregistrerades 928 st supermiljöbilar och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 t.o.m. december 2014 har det nyregistrerats 7 130 supermiljöbilar.

Tidigare avsatta medel för supermiljöbilspremien har räckt till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014. Denna gräns på 5 000 bilar passerades redan under augusti. Riksdagen beslöt den 18 december om ett anslag på 215 miljoner kr till supermiljöbilspremier under 2015. Anslaget för 2015 kan, enligt riksdagsbeslutet och efterföljande regeringsbeslut 22 december, även användas för retroaktiv utbetalning av supermiljöbilspremie till bilar som registrerats under 2014 som inte fått någon premie.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 46 st i december 2014 och till 282 st jan-dec 2014 jämfört med 213 st under jan-dec 2013.

 

Detaljerad information finns i bifogat material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31
 

 

10 bästa personbilsåren

                      År                  Antal nyregistrerade personbilar

1.                   1988              343 963

2.                   1987              315 950

3.                   1976              312 880

4.                   1989              307 104

5.                   2007              306 794

6.                   2011              304 984

7.                   2014              303 866

8.                   1999              295 249

9.                   2000              290 529

10.                 2010              289 684

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                      År                  Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)              

1.                   2011              46 337

2.                   2007              44 084

3.                   2014              41 922

4.                   2006              39 398

5.                   2012              39 301

6.                   2008              39 175

7.                   2010              37 902

8.                   2013              37 342

9.                   1989              34 827

10.                 2005              34 686
 

 

10 bästa åren för lastbilar, totalt

                      År                  Antal nyregistrerade lastbilar, totalt                    

1.                   2011              52 465

2.                   2007              50 932

3.                   2014              47 171

4.                   2008              46 267

5.                   2006              45 846

6.                   2012              44 911

7.                   1989              43 115

8.                   2010              42 778

9                    2013              42 238

10.                 2005              40 635