Bilregistreringarna i november enligt prognos (revidering personbilar)

- Personbilsregistreringarna minskade marginellt i november med 1,1 procent. Nedgången förklaras till stor del av en kalendereffekt då vi hade en registreringsdag mindre i november i år, vilket motsvarar 5 procent färre registreringar. Även om det var en liten minskning, är årets novembersiffra bra och ligger över genomsnittet för de tio senaste årens novemberregistreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi tror på en bra avslutning på bilåret och att vi kommer nå och sannolikt överträffa helårsprognosen på 265 000 bilar. Då har vi tagit hänsyn till att december, helt enligt plan, väntas visa på ett minus beroende på att förra årets december var mycket stark, påverkad av ca 9 000 tidigarelagda miljöbilsregistreringar, fortsätter Bertil Moldén.  

Goda förutsättningar för en bra bilmarknad under 2014

- Flera faktorer talar för en positiv utveckling på bilmarknaden under 2014. Hushållens köpkraft ökar, räntor och inflation ligger på historiskt sett mycket låga nivåer och framtidstron hos både hushåll och företag ökar enligt Konjunkturinstitutets mätningar. Kundtillströmningen till bilhallarna är god och begagnatlagren ligger på låga nivåer vilket ger nybilköparen ett bra pris på sin inbytesbil. Ökad bilefterfrågan har gjort att leveranstiderna på nya bilar har ökat dramatiskt, uppemot sex månader för vissa populära modeller, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar 0,6 procent av totalmarknaden

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, framför allt elbilar och laddhybrider, har ökat med drygt 65 procent hittills i år jämfört med samma period förra året. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistre-ringarna ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer, 0,6 procent jan-nov i år jämfört med 0,3 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

- Introduktionen av elbilar och laddhybrider skulle kunna snabbas på genom att införa ytterligare stimulanser, t.ex. befrielse från trängselskatt, möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider och parkeringsförmåner. Det är inte särskilt kostsamma åtgärder, men som sannolikt skulle få god effekt.  Erfarenheter från Norge visar på detta, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

Bild1månad

Minskning för personbilar och lastbilar

Under november registrerades 24 779 nya personbilar, vilket är en minskning  med 1,1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna minskat med 3,8 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 7,6 % under november till 3 672. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 8,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i november med 6,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 9.2 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 6,9 % och tunga lastbilar har minskat med 17,1 %.

59,0 procent dieslar i november

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 12,0 % i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,0%. November förra året var dieselandelen 66,1 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,5 % jämfört med 66,9 % samma period förra året.

10,0 procent miljöbilar i november

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under november uppgick till 2 473 och miljöbilsandelen till 10,0% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,6%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 153 st i november  i år och jan-nov i år till 1 374 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.november i år registrerats 2 483 supermiljöbilar.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 19 st i november i år jämfört med 16 st i november förra året. Jan-nov i år registrerades 185 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 242 st samma period förra året.


 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.


Detta är en reviderad version av pressmeddelandet på nyregistreringarna för november. Revideringen avser endast personbilar. Korrigering har gjorts när det gäller antalet nyregistrerade Mitsubishi Outlander PHEV (laddhybrid) jämfört med den fil som lades ut på BIL Swedens hemsida kl 9 den 2 december. På grund av ett kodningsfel hade 41 st Mitsubishi Outlander PHEV inte kommit med i nyregistreringarna för november. Detta har nu rättats till så att de finns med i statistiken. Följdändringar beroende på denna korrigering har gjorts i pressmeddelandet inkl kommentarerna till siffrorna.