Nybilsregistreringarna under första halvåret enligt prognos

- Personbilsregistreringarna under första halvåret har i stort sett utvecklats i linje med vår prognos med en kraftig nedgång under det första kvartalet som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på förra året och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Nedgången i juni förklaras delvis av en kalendereffekt då vi hade en registreringsdag mindre i juni i år, vilket motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Personbilsprognosen ligger fast

- Vår prognos för i år på 265 000 bilar, vilket är en normalmarknad i ett tioårsperpektiv, ligger fast. Det fortsatt osäkra konjunkturläget gör dock att vi är ödmjuka inför resten av bilåret och vi följer utvecklingen noga. Men med låga räntor, låg inflation och ökad köpkraft hos hushållen är förutsättningarna goda för en positiv utveckling på bilmarknaden under andra halvåret, fortsätter Bertil Moldén.

Varannan miljöbil en diesel

- Varannan nyregistrerad miljöbil hittills i år är en dieselbil. Det är en lägre andel än med den gamla miljöbilsdefinitionen då två av tre miljöbilar var dieslar. Näst vanligaste miljöbilen med den nya definitionen är gasbilar, följt av elhybrider, etanolbilar och el/laddhybrider, säger Bertil Moldén.

- Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet sjunkit kraftigt. Under det första halvåret i år var en av tio nya bilar en miljöbil jämfört med fyra av tio samma period förra året, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökar från låga nivåer

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har mer än fyrdubblats hittills i år, men det är en ökning från mycket låga nivåer. Supermiljöbilarna svarar hittills i år för 0,6 procent av de totala nybilsregistreringarna jämfört med 0,1 procent samma period förra året. Fler stimulanser för dessa bilar som t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider, skulle säkert öka deras andel av marknaden, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

Minskning för personbilar och lastbilar

Under juni registrerades 22 869 nya personbilar, vilket är en minskning med 10,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna minskat med 9,6 Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 9,4 % under juni till 3 458. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 11,2 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juni med 8,1 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 20,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 9,6 % och tunga lastbilar har minskat med 23,1 %.

9,9 procent miljöbilar i juni

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juni uppgick till 2 258 och miljöbilsandelen till 9,9 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i juni förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 11 692 och miljöbilsandelen till 45,7 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,1 % enligt den nya definitionen, jämfört med 43,6 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

62,4 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 16,7 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 62,4 %. Juni förra året var dieselandelen 67,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 63,7 % jämfört med 67,4 % samma period förra året.


Fyra av tio nya bilar har CO2-utsläpp på max 120 gram per km

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under juni med 15,1 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km var 41,0 % i juni i år jämfört med 43,2 % juni förra året. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 7,6 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 59,3 % i juni i år jämfört med 57,4 % juni förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 96 st i juni i år och jan-juni i år till 835 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. juni i år registrerats
1 944 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 31 st i juni i år jämfört med 41 st i juni förra året. Jan-juni i år registrerades 129 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 87 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.