Positiva bilsiffror i juli (reviderad version lastbilar)

- Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,5 procent i juli. Uppgången är glädjande och ligger i linje med vår prognos där vi också tar hänsyn till antalet registreringsdagar varje månad. Detta är ytterligare en positiv konjunktursignal som kan läggas till de som kom igår från både USA och Europa, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


Bilmarknaden hittills i år enligt prognos

- Nybilsmarknaden har hittills i år utvecklats enligt våra förväntningar. Minskningen under det första kvartalet var väntad mot bakgrund av miljöbilsruschen i slutet på förra året som berodde på ändrade miljöbilsregler och som sedan ledde till en motsvarande nedgång under de första månaderna i år. Därefter har det skett en stabilisering under perioden april-juli i enlighet med vår prognos, säger Bertil Moldén.

- Det finns flera anledningar att hysa optimism inför resten av bilåret. Inkomstutvecklingen hos hushållen är god, räntor och inflation är fortsatt låga och det finns en tilltagande optimism hos både hushåll och företag, vilket Konjunkturinstitutets nyligen publicerade konjunkturbarometer för juli visar. Till detta kan läggas situationen på begagnatmarknaden med brist på begagnade bilar hos den auktoriserade bilhandeln som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil vilket är bra för nybilsförsäljningen, fortsätter Bertil Moldén.

El och laddhybrider ökar men från låga nivåer

- Nyregistreringarna av elbilar och laddhybrider har hittills i år ökat kraftigt jämfört med förra året, men det är fortfarande mycket låga nivåer vi talar om. Andelen el/laddhybrider av de totala nybilsregistreringarna jan-juli i år var 0,6 procent jämfört med 0,2 procent samma period förra året. I Europa är Norge det land som har den högsta andelen laddbara bilar och ett sätt för Sverige att öka andelen el/laddhybrider skulle kunna vara att kopiera några av de stimulansåtgärder som Norge infört, t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och rätt att köra i bussfil för el/laddhybrider, säger Bertil Moldén.

Plus för tunga lastbilar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 25 procent i juli, vilket är första månaden i år med plussiffror. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer men ändå en positiv konjunktursignal, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

Ökning för personbilar och tunga lastbilar

Under juli registrerades 18 161 nya personbilar, vilket är en ökning  med 0,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna minskat med 8,5 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 2,8 % under juli till 2 418. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 10,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juli med 4,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 24,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 9,1 % och tunga lastbilar har minskat med 18,9 %.

10,3 procent miljöbilar i juli

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juli uppgick till 1 873 och miljöbilsandelen till 10,3 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i juli förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 7 897 och miljöbilsandelen till 43,7 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,2 % enligt den nya definitionen, jämfört med 43,6 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

59,6 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 7,1 % i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,6%. Juli förra året var dieselandelen 64,4 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 63,2 % jämfört med 67,1 % samma period förra året.


Fyra av tio nya bilar har CO2-utsläpp på max 120 gram per km

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juli med 0,1 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km var 40,6 % i juli i år jämfört med 40,8 % juli förra året. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 8,6 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 61,5 % i juli i år jämfört med 56,9 % juli förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 81 st i juli i år och jan-juli i år till 916 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. juli i år registrerats
2 025 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 6 st i juli i år jämfört med 62 st i juli förra året. Jan-juli i år registrerades 131 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 149 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Detta är en reviderad version av pressmeddelandet  på nyregistreringarna för juli. Revideringen avser endast tunga lastbilar. Korrigering har gjorts när det gäller antalet nyregistrerade MAN lastbilar jämfört med den fil som lades ut på BIL Swedens hemsida kl 9 den 1 augusti. På grund av ett kodningsfel hade 38 st MAN lastbilar (varav 36 st över 16 tons totalvikt) inte kommit med i nyregistreringarna för juli. Detta har nu rättats till så att de finns med i statistiken. Följdändringar beroende på denna korrigering har gjorts i pressmeddelandet inkl kommentarerna till siffrorna. I övrigt har inga korrigeringar gjorts jämfört med det pressmeddelande som skickades ut den 1 augusti.