Bilregistreringarna i februari enligt prognos

- Nedgången av bilregistreringarna i februari var väntad, och det är ingen dramatik i dessa siffror, utan de ligger i linje med vår prognos för marknadens utveckling i år. Vi har räknat med färre registreringar under de första månaderna i år som en följdeffekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året. Enligt våra beräkningar ”förregistrerades” i december ca 9 000 miljöbilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft 1 januari 2013. Dessa bilar skulle egentligen ha levererats och registrerats under första kvartalet 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Andelen miljöbilar av nyregistreringarna har som väntat sjunkit kraftigt i år beroende på den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet, som gjort att betydligt färre bilar klarar miljöbilskraven. I februari var miljöbilsandelen enligt den nya definitionen tio procent vilket kan jämföras med 42 procent i februari förra året enligt den gamla definitionen, fortsätter Bertil Moldén.

- De siffror över nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp som Transportstyrelsen presenterade igår visar på en mycket glädjande utveckling där utsläppen från nya bilar i Sverige har minskat kraftigt, från 181 gram per km år 2007 till 142 gram år 2011 och 136 gram per km under 2012, säger Bertil Moldén. Sverige är enligt Transportstyrelsen ett av de länder i EU där bilarnas genomsnittliga utsläpp sjunker fortast. Man förklarar den positiva utvecklingen med ökad andel dieselbilar och allt mer energieffektiva fordon. Lars Nilsson, miljödirektör på Trafikverket säger i en kommentar till siffrorna att ”På bara fem år har nya personbilar blivit 25 procent effektivare och det måste ses som en historisk utveckling”. 

- Även om det finns en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen så finns det också en hel del positiva faktorer att ta fasta på inför resten av nybilsåret 2013. Förutom låga räntor och stabila bopriser kan nämnas situationen på begagnatmarknaden där brist på begagnade bilar hos den auktoriserade bilhandeln gör att bilköparna får extra bra betalt för sin inbytesbil, vilket också är bra för nybilsförsäljningen. Till detta kan läggas att Konjunkturinstitutet i sin senaste Konjunkturbarometer rapporterar om ljusglimtar i den svenska ekonomin och att hushållen har blivit mer positiva än för några månader sedan, säger Bertil Moldén.

- Registreringarna av lätta lastbilar minskade med fyra procent och tunga lastbilar minskade med 27 procent i februari. Nedgången för framför allt tunga lastbilar förklaras av en dämpad tillväxt och en fortsatt konjunkturoro, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Minskning för personbilar och lastbilar

Under februari registrerades 17 860 nya personbilar, vilket är en minskning med 13,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna minskat med 14,8 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 6,8% under februari till 3 120. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 5,8 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i februari med 4,1% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 27,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 3,6 % och tunga lastbilar har minskat med 21,6 %.

10,4 procent miljöbilar i februari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 1 866 och miljöbilsandelen till 10,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i februari förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 8 725 och miljöbilsandelen till 42,1 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,8 % enligt den nya definitionen, jämfört med 41,2 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

64,2 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 19,7 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 64,2 %. Februari förra året var dieselandelen 68,9 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 64,3 % jämfört med 68,4 % samma period förra året.


Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under februari med 10,8 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 10,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 55,5 % i februari i år jämfört med 53,7 % februari förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 238 st i februari i år och jan-febr i år till 388 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. februari i år registrerats 1 497 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 13 st i februari i år och 37 st januari-februari i år.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.