Rekord för både miljöbilar och dieselbilar under 2012

• 279 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar under 2012 • Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2012

2012 i nivå med tioårssnittet

- 2012 blev ett normalt bilår trots en svagare konjunktur och en hel del arbetsvarsel. Sammanfattningen för 2012 blev att totalmarknaden landade på en bit över genomsnittet för de senaste tio åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Nyregistrerade personbilar senaste tio åren:

År                Antal
2003           261 206
2004           264 246
2005           274 301
2006           282 766
2007           306 794
2008           253 982
2009           213 408
2010           289 684
2011           304 984
2012           279 478
Snitt 10 år   273 085

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf
 

Personbilsprognosen för 2012 överträffades

- Den personbilsprognos för 2012 på 270 000 bilar, som BIL Sweden lade fram i början på året, överträffades med 9 000 bilar. BIL Sweden bedömer att ca 9 000 bilar extra registrerades 2012 tack vare att kunden kunde "spara" mellan cirka 2 000-6 000 kr i fem års fordonsskattebefrielse genom att före årsskiftet köpa och registrera en miljöbil enligt den gamla miljöbilsdefinitionen. Den skärpta miljöbils-definitionen som träder ikraft den 1 januari 2013 innebär att betydligt färre bilmodeller kommer klassas som miljöbilar och få fem års fordonsskattebefrielse, förklarar Bertil Moldén.


Prognos för 2013: 265 000 personbilar och 38 000 lätta lastbilar

- Vår bedömning är att vi även under 2013 får en normal marknad och vår prognos är 265 000 personbilar och 38 000 lätta lastbilar. Personbilsregistreringarna drogs upp av miljöbilsruschen i slutet på året, vilket i sin tur innebär en åderlåtning av orderbanken och väntas leda till färre registreringar i början på 2013. Om hänsyn tas till denna effekt så ligger registreringarna under 2012 och 2013 på ungefär samma nivå. Vi räknar alltså med business as usual under 2013, säger Bertil Moldén.

- Oron i vår omvärld och varslen gör att bilköparna är försiktiga men det finns också ett antal positiva faktorer att peka på inför 2013, som låg ränta, låg inflation och förväntade reallöneökningar. För de som har jobb innebär detta ökad köpkraft. Stabila bopriser och en mycket bra börsutveckling under 2012 finns med i den positiva vågskålen. Ytterligare en positiv faktor för den ekonomiska utvecklingen är att man i USA i morse nått en överenskommelse om ett budgetpaket, för att undvika det sk budgetstupet. Bristen på begagnade bilar hos den auktoriserade bilhandeln gör att bilköparna får extra bra betalt för sin inbytesbil, vilket också är bra för nybilsförsäljningen, fortsätter Bertil Moldén.

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar väntas minska något till 38 000 fordon under 2013, som en följd av lägre ekonomisk aktivitet. Även prognosen för lätta lastbilar är en normalmarknad i ett tioårsperspektiv, säger Bertil Moldén.

Rekord för miljöbilsandelen under 2012, kraftig nedgång väntas under 2013

- Miljöbilsandelen slog nytt rekord under 2012, då 45 procent av nybilsregistreringarna var miljöbilar. I december var andelen närmare 55 procent. Som en följd av den skärpta miljöbilsdefinition som träder ikraft 1 januari 2013 räknar vi med att miljöbilsandelen kommer att sjunka kraftigt och bara uppgå till cirka fem procent under de första månaderna i år, för att därefter vara cirka tio procent i takt med att allt fler modeller kommer ut på marknaden, säger Bertil Moldén.

Besked om tjänstebilsbeskattningen efterlyses!

- Utvecklingen på tjänstebilsmarknaden har hittills varit positiv, men för att inte skapa oro på denna viktiga del av bilmarknaden är det viktigt att regeringen snabbt lämnar besked om hur förmånsbeskattningen kommer se ut från 2014. Från 1 januari 2014, dvs om endast tolv månader, upphör nuvarande särskilda nedsättningsregler av förmånsvärdet för gasbilar, elbilar och laddhybrider om inte regeringen vidtar åtgärder. Det är bara knappt ett år dit och med leasingperioder på 36 månader plus ytterligare några månaders förberedelsetid inför tecknande av nytt leasingavtal, är det mycket bråttom med besked. Ett krav är att den som tecknar ett leasingkontrakt inte skall drabbas av ändrade spelregler utan får behålla nuvarande nedsättningsregler under hela den tecknade leasingperioden, avslutar Bertil Moldén.


Minskade registreringar av personbilar och lastbilar under 2012

Under 2012 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 279 478 nya personbilar, vilket är en minskning med 8,4 % jämfört med 2011 års siffra på 304 984. 2012 års siffra ligger över genomsnittet för de senaste tio åren. De totala lastbilsregistreringarna under 2012 uppgick till 44 887, en minskning med 14,4%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 39 279, vilket var en minskning med 15,2%. Tunga lastbilar över 16 ton minskade med 8,1%, till 4 884 fordon.

Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 5,1 %, de totala lastbilsregistreringarna minskade med 30,3 %, lätta lastbilar minskade med 29,3 % och tunga lastbilar minskade med 37,5 %. Årets decembersiffra för personbilar påverkades av att många passade på att köpa miljöbil innan de skärpta miljöbilskraven trädde ikraft från 1 januari 2013. Personbilsregistreringarna ökade i december trots att antalet registreringsdagar i december 2012 var fyra färre än i december 2011. Fyra färre registreringsdagar innebär ca 20 procent färre registreringar. 

Rekord för miljöbilar under 2012

Antalet nyregistreringar av miljöbilar ökade med 3,5 % under 2012 och nådde rekordnivån 126 703. Andelen miljöbilar under 2012 var 45,3 %, också det ett rekord. Det kan jämföras med en andel på 40,2 % under 2011.


Rekord för dieselandelen under 2012

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade under 2012 med 0,3 % till 186 974. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 66,9 %. Under 2011 var dieselandelen 61,5 %.


Andelen bränslesnåla bilar ökade under 2012

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under 2012 med 15,6 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 6,3 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 57,7 % under 2012 jämfört med 49,7 % under 2011.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 105 st i december 2012 och jan-dec 2012 till 928 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. december 2012 registrerats 1 109 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 24 st i december 2012 och till 273 st jan-dec 2012.

 


Detaljerad information finns i bifogat material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

En lista med vilka bilmodeller som uppfyller 2013 års miljöbilsdefinition, baserad på uppgifter från BIL Swedens medlemsföretag, bifogas.