Yttrande om N2021/02537 Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.