Yttrande Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (Fi2021/03348)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.