Remiss UD2022 om Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden

Mobility Sweden välkomnar att EU-kommissionen vill säkra den fria rörligheten på den inre marknaden även i en kris. Förslagen riskerar att öka den administrativa bördan för företag avsevärt och riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Mobility Sweden ser med oro på att näringslivets åsikter och andra kritiska röster inte beaktats i tillräcklig utsträckning i konsekvensanalysen. Det är främst genom att underlätta för företag att verka på den inre marknaden som vi skapar starka företag som klarar sig och kan bidra i en kris.