Remiss TSF 2022-54 Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Mobility Sweden har tagit del av Transportstyrelsens förslag till ändring av TSFS 2015:63 i konsekvens med kommande krav på att vid kontrollbesiktning inhämta uppgifter om bränsle- och energiförbrukning från fordonets verkliga körning. Vi delar myndighetens uppfattning om att det är viktigt att undvika otydligheter för fordonsägare som vill anmäla sin vägran, liksom att det för Transportstyrelsen som ska behandla uppgiften behövs tydliga regler. Mobility Sweden anser dock att den föreslagna författningstexten 14 kap. 2§ även bör specificera när i tiden en anmälan om vägran måste vara inkommen till Transportstyrelsen för att vägran ska kunna beaktas vid kommande kontrollbesiktning.