Remiss TSF 2022-44 angående förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Mobility Sweden har tagit del av inledande kapitel 1-4, kapitel 7 (Förslag på förändringar inom vägtrafik) liksom tillhörande ändringsföreskrift ingående i rubricerad remiss. Vi noterar främst de föreslagna förändringarna avseende avgifter kopplade till typgodkännande, ursprungskontroll och VTR och konstaterar att de omfattar såväl höjd som sänkt avgiftsnivå. Sammanfattningsvis har Mobility Sweden inte något att invända mot föreslagna avgiftsförändringar inom vägtransportområdet mot bakgrund av Transportstyrelsens information och motiveringar.